QA วันละดัชนี : 4.แผนดำเนินงาน (1)

บอย สหเวช
เรื่องการจัดทำแผนดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ โดยปกติเวลาที่กรรมการประเมินจะดูจากเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นหลัก ว่าสำนักงานเลขานุการมีโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมทุกงานหรือเปล่า

    ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) เคยให้แนวทางผ่าน Blog ตั้งแต่ยังไม่ดำรงตำแหน่งคณบดีไว้ดังนี้  http://gotoknow.org/blog/k-sharing/3084

     ซึ่งตอนนี้ผมว่าเรื่องแผนดำเนินงาน น่าจะเปลี่ยนไป เพราะเกณฑ์ข้อที่ 1 ในดัชนีที่ 1.2 เปลี่ยนไป

     จากเดิมเกณฑ์การตัดสิน
    (1) มีแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมภารกิจหลัก

    เปลี่ยนเป็น
    (1)  มีแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธกิจ

    ผมเข้าใจพันธกิจ คือแนวทางที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ซึ่งวิสัยทัศน์ของสำนักงาน ได้กำหนดไว้ว่า

   สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553 โดยกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้ (คลิ๊ก)

   การประเมินรอบนี้ ผมจึงขอนำโครงการวิจัยสถาบันทั้งหมดของสำนักงาน และโครงการของภาควิชาในงานบริการวิชาการ ซึ่งสำนักงานเลขานุการทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนมาเป็นแผนดำเนินงาน และสอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานดังนี้

    แผนดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ

 พันธกิจ

แผนดำเนินงาน/โครงการวิจัย 

1. พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน
ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศ
โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน

1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ
คณะสหเวชศาสตร์

2. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชารังสีเทคนิค

3. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเทคโนโลยีฯ

4. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชากายภาพบำบัด

5. ความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

6. การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้อ่าน
จุลสารสหเวช
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนา

2. ผลิตงานวิจัยในงานประจำ
ของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับการบริหารงานของ
คณะสหเวชศาสตร์

 1. ความพึงพอใจของนิสิต
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน

2. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ในการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน
ของคณะสหเวชศาสตร์
ก่อนและหลังใช้มาตรการ
ควบคุม

3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
คณะสหเวชศาสตร์
ปีงบประมาณ 2549

4. การเปรียบเทียบต้นทุน
ในการถ่ายเอกสาร
จากเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบเช่าและแบบซื้อ

5. การเปรียบเทียบรายได้
และรายจ่ายของ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2547-2549
(เฉพาะกายภาพบำบัด)

6. ปริมาณภาระงาน
ของอาจารย์
คณะสหเวชศาสตร์
ที่ส่งผลต่อการทำงานด้านวิจัย

7. ประสิทธิผลการเผยแพร่
งานวิจัยปีงบประมาณ
2547-2549

8. การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระหว่างโปรแกรม e-office
กับ โปรแกรมsharepoint
เพื่อบริหารจัดการเอกสาร
ของงานธุรการ

3.สนับสนุนงานการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ ด้วยงานวิจัยสถาบัน
ด้านการเรียนการสอน
   

 1. เปรียบเทียบผล
การติดตามคุณภาพบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา 2547-2548

*4. สนับสนุนงานบริการวิชาการ 
ตามนโยบายารดำเนินงานบริการ
วิชาการของคณะสหเวชศาสตร์

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารเพื่อ
การจัดการอย่างเป็นระบบ
Point of Care Testing

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การนวดสัมผัส
กระตุ้นพัฒนาการ

3. จัดทำรายงานประจำปี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน ณ จุดเกิดเหตุ
สำหรับเจ้าหน้าที่
หน่วยกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลก

5. การจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ทาง
รังสีเทคนิค

**5. พัฒนาสำนักงานเลขานุการ
คณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นสำนักงาน
ที่มีชีวิต(Living Office) เพื่อนำ
ไปสู่สำนักงานแห่งการเรียนรู้

 1. การพัฒนาวิธีรายงาน
การประเมินตนเอง
โดยใช้ Blog ของ
สำนักงานเลขานุการ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการของภาควิชา
                               ซึ่งสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุน
               ** หมายถึง พันธกิจที่รอการสรุปจากบุคลากรของสำนักงาน


                                                                                            บอย สหเวช
                                                                                            8 ม.ค. 50  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#ดัชนีที่1.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 71559, เขียน: 09 Jan 2007 @ 09:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)