เพื่อจูงใจบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งประจำอยู่ที่จังหวัดและอำเภอ ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างแพร่หลายในองค์การ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์กศน.จังหวัด เชื่อมโยงสู่บล็อก gotoknow ผมจึงได้จัดรางวัลให้แก่บุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลังร่วมของบุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งหลายให้ไปตามหาความหมายของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยจะมีการมอบรางวัลเสื้อแบรนด์เนมรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล พร้อมกับเกียรติบัตรบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผลการพิจารณาครั้งที่ ๑    สำหรับการเรียนรู้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๔๙   ผู้ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลได้แก่

            ๑. คุณทัศนีย์ มีสมบัติ  จากกลุ่มงานนโยบายและแผน ศูนย์กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

            ๒. คุณชูวิทย์  จากศูนย์บริการกศน.อำเภอบางปะกง

             นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของศูนย์กศน.อำเภอต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่าหน่วยที่มีความถี่การแลก เปลี่ยนเรียนรู้สูงสุด ได้แก่   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะกง ชึ่งจะได้รับเกียรติบัตรในนามหน่วยงาน

             ขอปรบมือให้กับบุคคล และหน่วยงาน ที่เริ่มสนองตอบการเตรียมพร้อมในการจัดการความรู้ของกศน.ฉะเชิงเทราในกระบวนท่าแรกในครั้งนี้ และขอเชิญรับรางวัลพร้อมเกี่ยรติบัตรในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมประยูรสุข  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา