จากผลของ DAR (During Action Review) มีสมาชิกบางท่านยังไม่ค่อยเข้าใจการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ.....ก็เลยขออธิบาย การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะ  

a  =  อะ       i = อิ        u = อุ          e = เอะ      o = โอะ

ka = คะ    ki = คิ       ku = คุ         ke = เคะ     ko = โคะ

sa = สะ      shi = ชิ      su = สุ         se = เสะ     so = โสะ

ta = ทะ, ตะ    chi = ทชิ    tsu = ทซึ    te = เทะ, เตะ   to = โทะ, โตะ

na = นะ       ni = นิ       nu = นุ        ne =  เนะ      no = โนะ

ha = ฮะ       hi = ฮิ        fu = ฟุ          he = เฮะ      ho = โฮะ

ma = มะ       mi = มิ       mu = มุ        me = เมะ       mo = โมะ

ya = ยะ                   yu = ยุ                     yo = โยะ

ra = ระ         ri = ริ        ru = รุ          re = เระ       ro = โระ

wa = วะ                                          wo = โวะ, โอะ

n = อึน (ใช้เป็นตัวสะกด เทียบได้กับ ตัว ม     ง)

ga = กะ        gi = กิ        gu = กุ         ge = เกะ       go = โกะ

za =  ซะ       ji = จิ        zu = ซึ, ซุ      ze = เซะ       zo = โซะ

da = ดะ        ji = จิ        zu = ซึ, ซุ      de = เดะ      do = โดะ

ba = บะ        bi = บิ        bu = บุ          be = เบะ        bo = โบะ

pa = พะ        pi = พิ        pu = พึ         pe = เพะ        po = โพะ

คำควบกล้ำ เกิดจาก 2 ตัวอักษร เวลาอ่านให้ออกเสียงให้เป็น 1 พยางค์ดังนี้ค่ะ

kya = เคียะ                    kyu = คิยุ                          kyo = คิโยะ

gya = เกียะ                    gyu = กิยุ                          gyo = กิโยะ

sha = ฉะ                        shu = ฉุ                            sho = โฉะ

cha = จชะ                     chu = จชุ                          cho = จโชะ

ja = จะ                          ju = จุ                                jo = โจะ

nya = เนียะ                   nyu = นิยุ                         nyo = นิโยะ

mya = เมียะ                  myu = มิยุ                        myo = มิโยะ

hya = เฮียะ                  hyu = ฮิยุ                         hyo = ฮิโยะ

bya =  เบียะ                  byu = บิยุ                          byo = บิโยะ

pya = เพียะ                   pyu = พิยุ                         pyo = พิโยะ

rya = เรียะ                    ryu = ริยุ                           ryo = ริโยะ                                             

หากคำใดมี   a    i   u    e   o  เพิ่มเติมมาอีก คำนั้นก็จะกลายเป็นเสียงยาวค่ะ   จาก อะ เป็น อา.....อิ เป็น อี  .......อุ เป็น อู......เอะ เป็น เอ.....โอะ เป็น โอ....  

ไม่ทราบว่ายิ่งจะทำให้สับสนรึปล่าวนะค่ะ....แต่หากไม่เข้าใจก็ดูไว้คร่าวๆ ก็พอค่ะ......เดี๋ยวจะท้อใจไปเสียก่อน....ไปอ่านตามเสียงภาษาไทยที่แนะนำไว้ในแต่ละตอนก็ได้ ค่ะ...แล้วหากโยงเข้ากับคำไทยได้ ก็จะทำให้จำได้ง่ายขึ้น....อาจจะดีกว่าก็ได้นะค่ะ....แล้วแต่ถนัดค่ะ ………..