งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา
ในการดำเนินงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2549  งดเหล้าเพื่อในหลวง  ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี   ได้มีการผนวกรวมในเรื่องของบุหรี่   และอบายมุขที่เป็นสาเหตุสำคัญของการบั่นทอนสุขภาพ  นำมาซึ่งปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย  ในการดำเนินงานได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้สโลแกนที่ว่า  วัยสวย  วัยใส  ห่างไกลอบายมุขผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)  ชั้นปีที่  1    ชั้นปีที่  2  จำนวน  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัย  และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง)  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสมทบกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย  ในเรื่องของเหล้า บุหรี่และอบายมุขที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและบุคคลใกล้ชิด  จัดกิจกรรม  Say no OK เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคการปฏิเสธ   จัดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  การแสดงละครพิษภัยจากเหล้า  บุหรี่และอบายมุข   จัดการแข่งขันร้องเพลง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  จัดทำเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย   มีการจัดเวทีประชาคมร่วมลงนามให้คำมั่นสัญญางดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2549  เพื่อถวายในหลวง    จัดเวทีประกาศให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า  บุหรี่  และอบายมุข  มีการจัดทำป้ายแสดงเขตพื้นที่ปลอดเหล้า  บุหรี่  และอบายมุขติดภายในวิทยาลัยเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการปฏิบัติอย่างยั่งยืน  ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  ประจำปี  2549  งดเหล้าเพื่อในหลวง  พบว่าบุคลากรและนักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม  นักศึกษาร่วมลงนามให้คำมั่นสัญญางดเหล้าเข้าพรรษา ร้อยละ 100 ร่วมประกาศให้พื้นที่ในวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า  บุหรี่  และอบายมุข  ร้อยละ 100  สำหรับบุคลากรในวิทยาลัยร่วมลงนามให้คำมั่นสัญญางดเหล้าเข้าพรรษา ร้อยละ 100   ร่วมประกาศให้พื้นที่ในวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า  บุหรี่  และอบายมุข  ร้อยละ 100 จากการสังเกตและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว     พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม  Say no OK เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคการปฏิเสธ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล   การแสดงละคร   การจัดเวทีประชาคมร่วมลงนามให้คำมั่นสัญญางดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2549  เพื่อถวายในหลวง   และจัดเวทีประกาศให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า  บุหรี่  และอบายมุข  ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการอยู่ในระดับสูง  และมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ  การจัดทำเอกสารแผ่นพับ  การจัดทำป้ายแสดงเขตพื้นที่ปลอดเหล้า บุหรี่และอบายมุข  อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 10)  สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่ามีผู้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก  และมีส่วนร่วมในโครงการด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PHCSUPHANBURI

คำสำคัญ (Tags)#no#วัยใส#ok#say#วัยสวย#งดเหล้าเพื่อในหลวง#งดเหล้าเข้าพรรษา#ห่างไกลอบายมุข

หมายเลขบันทึก: 71223, เขียน: 06 Jan 2007 @ 22:20 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)