10 บ่อเกิดของกฏหมายจาก10สถานการณ์ที่น่าสนใจ

(1)  เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์

บ่อเกิดของกกหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ 1. สนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในบรรยากาศ ในห้วงอวกาศและใต้น้ำ (มอสโก 5 สิงหาคม พ.ศ.2506) 2. CONVENTION  on the Prohibition of Development,Production,Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (13 January 1993 )

(2)  การปฏิวัติโค่นรัฐบาลฟิจิ แฟรงก์ ไบนิมารามาผู้บัญชาการกองทัพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ การรับรองความเป็นรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

(3)  คลินตัน เรียกร้องไทยเร่งกลับสู่ประชาธิปไตย อดีตประธานาธิบดี บิลคลินตัน เรียกร้องให้ผู้ปกครองทหารของไทย ฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ การรับรองความเป็นรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

(4)  การค้าเสรี บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น 2.1 คือตัวสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าเสรีระหว่างรัฐไทยกับประเทศต่าง ๆ ที่ไทยเข้าไปร่วมเจรจาเพื่อเปิดการค้าเสรี

(5)  แรงงานต่างด้าวบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องคือ1. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานผู้อพยพและครอบครัว 1990 2. อนุสัญญาว่าด้วยการจ้างแรงงานอพยพ 1949

(6)  การซื้อขายเครื่อง CTX บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องคือ อนุสัญญาที่ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

(7)  การที่สตรีถูกจำกัดสิทธิความเท่าเทียมกันบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องคือ1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women- CEDAW) 5.2 พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) 5.3 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)

(8)  ปัญหาสถานะของผู้ลี้ภัยบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 1. อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัย (convention relating to the status of refugees ) 2. ปฏิญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยทางดินแดน (declaration on territorial asylum)

(9)  การค้ามนุษย์บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) 2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (convention on the rights of the child-CRC) 3. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women- CEDAW)

(10)                     6  ชาติมหาอำนาจเปิดเจราโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน โฆษกรัฐบาลเยอรมันนีเปิดเผยว่านักการทูตจาก 6 ชาติมหาอำนาจจะเปิดเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องคือสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ