เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดเก็บเงินหรือรับชำระเงิน ได้รับชำระเงินแล้วไม่ทำหลักฐานการรับเงินหรือไม่ออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดือน 1  เดือน

          เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ได้รับมอบเงินเพื่อเก็บรักษาแต่ไม่นำเงินเข้าฝากหรือเก็บรักษาในธนาคารหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาเงินของหน่วยงานตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยงานกำหนดต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 1

         เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่นำเงินส่งไม่นำเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งหรือฝากคลังภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 1