ท่อน 1

- --     ซซซซ -- รดล  -- -- --

            --รดล   -- -  -- --   ---

      ---      -ดรม    --     -มรด    ลด-

ดดรด   ทลชร ชชรช   ลทดร  ลทรม  ทรชท  ชลมฟ  ชทลช

ทชลท  ดมรด   ทดรม รดทล  รทรล   ทลชม  รทมร   ชมลช

มดรม   ฟลชฟ  มรดท  ลทดร  ชลทด  ทดรม  ฟชฟม  รมฟช

ทชลท  ลทดร  ดมรด   รดทล  ททรล  ทลชม  รทมร   ชทลช

เที่ยวกลับ

มซรม ซลซซ    ดรดล    ดลซม   รทมร    ซมลซ   ดรดล    ดลซม

ซมดร   ซดรม   ฟซฟม รมฟซ   รมฟซ   ดลซฟ  ดรมฟ  ซฟมร

ลทดร   มรดท  ลซลท  ลทดร  ลทรม  รซลท  ซลทล  ซทลซ

ทซลท ดมรด   ซลทด  รดทล  รทลซ  ทลซม  รทรม   ซทลซ

มดรม   ฟลชฟ  มรดท  ลทดร  ชลทด  ทดรม  ฟชฟม  รมฟช

ทชลท  ลทดร  ดมรด   รดทล  ททรล  ทลชม  รทมร   ชทลช

  ท่อน 2

ซลทด  ทลทด   ทลรด   ทลทด   ทลซร   ซมรด   ทลซล   ทดรม

ดรดม    รมซล  ทลซด  ทดรม  ดมรด   ลรดล   มซลซ  ดลซม

ซซซร   ซซซม ซซซร  ซซซม รดรม    รมซล   ดรดล    ดลซล

ดรดล    ดลซม   รดรม    รมซล   รมซล   ซลดร  ดมรด   มรดล

ซลทด   ทลทด   ทลรด   ทลทด   รดมร    มรดล    ซลดร   ดทลซ

ดรดม    รมซล   ซลดร   ดทลซ   รดมร    มรดล    ซลดร   ดทลซ

ดรมล    ซมรด   ทลซล   ทดรม  ลดซล  ดรมซ  ลซดล  ซมรด

รมฟซ   ฟลซฟ ดรมฟ  ซฟมร  มดรม   ฟซลซ ทลซล  ทดรด   (กลับต้น)  

ท่อน 3

ทซลท ดลทด  รทดร   มดรม   ดซดล  ซมรด  ทลซล  ทดรม

รมซล   ซลดร  ดมรด   มรดล   รดมร   มรดล   ดลซม  -- - -- --   

   ดดดด  -- รร    มรดล   ซซซซ -- ลล   ดลซม  -- -- -- --      รรรร 

   มรดร   มรซม  - ดรม   ซรมซ  รมซล  ดซลด

-- ดม    รดรด   -- มร   ดลดล  -- รด   ลซลซ  -- ดล   ซมซม

ดมรด    มรดล   รดลซ  ดลซม  ดรมซ  ลซมร  ดซดร  ซมรด

ซมซซ ซลซซ ลซมซ  ลซดล  ซลดร  มรดล   ทลซล  ทดรม

ดมรด    มรดล   ซดลซ  มลซม  ซลทด  ทดรม  ดรมร   ดซ -

- ซม   ซลทด  -- --     -- --     -- ซล  ทดรม  -- --     -- --

ซซซซ -  ซซซซ -  ซซซซ -  รรรร    -

 -- ดม   รดรด   -- ซล  ทดทด  -- ดม   รดรด   -- มร   ดลดล  

-- รม   ซลซล  -- มร   ดลดล  -- มด   รมรม   -- ดม   รดรด

รรรล     รรรท   รรรล    รรรท   รมรท   รทลซ  ทลซม  รมซล

ซมซล   ดรดล   ซมซล  ซลดร  รดมร   มรดล   ซลดร  ดทลซ  (กลับต้น)

ขึ้นต้นท่อนที่ 3 รอบที่ 2

ดรมล    ซมรด  ทลซล  ทดรม  รมซล  ดซลด  ทลซล  ทดรม  

ท่อน 4

มมรม    -- --     ซมรม  ซลทด  ทลซล  ทดรม  -- --     -- --

รรรร     -  ซซซซ -  รรรร    -  ลลลล  -

ฟฟ ซฟ มรดซ  -- --     -- --     ดดซด  รมฟซ  -- --     -- --

ดดดด   -  ซซซซ -  -- ดร   ลทรม  -- มซ   รมซล

-- มด    รมรม   -- ซล  ดรดร   -- ดซ  ลดลด  -- รม    ซลซล

รรรร     -  ซซซซ -  -ซลท   -ลทด   -ทดร    -ดรม

 -- ดร   มซมซ  -- รม   ซลซล  -- ดร   มซมซ  -- มด   รมรม

ซซซซ -  ซซซซ -  ซซซซ -  ซลซม  -  

-- ดม   รดรด   -- มร   ดลดล  -- รด   ลซลซ  -- ดล   ซมซม  -

- ซร   มซมซ  -- รม   ซลซล  ทดรม  ซลซฟ ดรมฟ  ซฟมร

ซรมร    ซฟมร  ดรมร   ซฟมร  มดรม   ฟรมฟ  ซมฟซ ลฟซล

ลซดล   ซมรด  มรดร   มรซม  รมซล  ดลซม  ซลซม  ซมรด

กลับต้น -

 ลซม  -  --      --       --      --      --      ---