ร่าง พรบ. ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับฉบับล่าสุด ในมาตรา ๔ กำหนดว่า

          "พนักงาน"  หมายความว่า  พนักงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

          "สภาพนักงาน" หมายความว่า สภาพนักงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

          ส่วนในมาตราที่ ๒๕ กำหนดว่า ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างด้านจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

          องค์ประกอบ  จำนวน คุณสมบัติ การได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

          สิ่งที่ดิฉันยังไม่เข้าใจ และสับสน??? คือ

  1. จุดประสงค์ที่จะให้มีสภาพนักงาน ดังกล่าว คือต้องการให้เป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิประโยชน์ และเป็นตัวแทน ของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)  และพนักงานสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ใช่หรือไม่ ?
  2. คำว่า บุคลากร ในมาตราที่ ๒๔  หมายรวมถึงพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)  และพนักงานสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ใช่หรือไม่ ?

         ตาม Mind set ที่มีอยู่เดิมของดิฉัน ทำให้ดิฉันตีความไปเองว่า ไม่ใช่ เพราะ

  • สภาพนักงาน ใน ร่าง พ.ร.บ. ใหม่  ก็เหมือนกับ สภาอาจารย์ ใน พ.ร.บ. ปัจจุบัน ดังนั้น องค์ประกอบหลักก็จะเป็นอาจารย์เท่านั้น  ไม่มีพนักงานสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่)  

          ในสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนเรศวร  องค์ประกอบของสภาอาจารย์ จะมีทั้งข้าราชการที่เป็นอาจารย์  และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) โดยสัดส่วน = ขรก. 16 : พนง : 9   เป็นธรรมดาอยู่เองที่ จำนวน ขรก. จะมีสัดส่วนมากกว่า  เพราะพนักงานเป็นบุคลากรต่างประเภทที่เกิดทีหลัง  แต่สภาอาจารย์ มน. ก็ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ พนง. เข้าเป็นกรรมการได้ด้วย (ไม่ทราบว่ามีกรรมการที่มาจาก วิทยาเขตฯ พะเยา ด้วยหรือไม่ ?)

  • ตอนที่ยังไม่ได้นึกถึงการออกนอกระบบ  เราเรียกชื่อสภานี้ว่า สภาอาจารย์ (ตามสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ)  แต่ตอน ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ เรากลับเปลี่ยนชื่อเป็น  สภาพนักงาน  ทั้งที่ ร่าง พ.ร.บ. ยึดหลักการกลางของรัฐว่า ใครจะออกหรือไม่ออกจากระบบเดิมก็ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคล  ซึ่งหมายความว่า ยังคงมีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการและพนักงานปะปนกัน  แล้วทำไมจะต้องเปลี่ยนชื่อสภาอาจารย์ เป็น สภาพนักงานด้วย ดิฉันถึงได้งง!!
  • เรื่องชื่อเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญนะคะ  ต้องให้ความหมายให้ชัดเจน  เพราะจะมีผลพวงต่อการพิจารณา องค์ประกอบ  จำนวน คุณสมบัติ การได้มา  ที่จะกำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไป
  • การใช้คำว่า สภาอาจารย์ ดิฉันเห็นว่า ดีอยู่แล้ว เพราะจะไม่ทำให้เกิดความแตกแยก  ต่อไปจะได้ไม่ต้องมีฝ่ายไหนน้อยใจว่า เป็นพวกเสียงข้างน้อย  ให้เป็นไปตามธรรมชาติขององค์ประกอบของสมาชิกในสถาบันนั้นๆ เองดีกว่า

          สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ เช่นกัน และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือ  บุคลากรกลุ่มนี้ มีองค์กรที่สามารถรวมตัวกันพิทักษ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ชื่อว่า สภาข้าราชการและลูกจ้าง   

           ชื่อ สภาข้าราชการและลูกจ้าง นี่ก็แปลกอีก เพราะถ้าพิจารณาเพียงชื่อ ดิฉันก็เข้าใจว่า ข้าราชการ ตามชื่อสภา หมายรวมถึงข้าราชการสาย ก (อาจารย์) ด้วย  แต่ไม่ใช่นะคะ  เพราะในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย  สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗  หมวด ๑ ข้อ ๔ ระบุว่า

          "ข้าราชการ" หมายความว่า  ข้าราชการประจำในมหาวิทยาลัยนเรศวร สายข และ ค

          "ลูกจ้าง" หมายความว่า ลูกจ้างประจำในมหาวิทยาลัยนเรศวร

          ทั้งนี้ สภาข้าราชการและลูกจ้าง ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

          ส่วนในเรื่องของหน้าที่ของสภาข้าราชการและลูกจ้างก็มีระบุอยู่ในหมวด ๓ ข้อ ๙ ดิฉันขอยกมาเฉพาะข้อ  ๙.๑ (๙.๑.๒) ดังนี้

          ๙.  สภาข้าราชการและลูกจ้างมีหน้าที่
๙.๑ เสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะอธิการบดี ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่อธิการบดี  เมื่อได้รับการร้องขอในเรื่องเกี่ยวกับ
๙.๑.๒ การสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง

          ที่ดิฉันยกมาเฉพาะเรื่อง ก็เพราะว่า อยากจะกลับไปที่

          มาตราที่ ๒๕ ของ ร่าง พ.ร.บ. มน. ซึ่งกำหนดว่า ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างด้านจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

          เพราะ Mind set ของดิฉัน ที่จมปลักอยู่แต่ในเรื่อง QA  มันทำให้ดิฉันเข้าใจประโยคท้ายที่ว่า เสริมสร้างด้านจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร  นั้นต้องหมายถึง จรรยาบรรณของอาจารย์ เป็นแน่แท้  ไม่ใช่ใครอื่น...  และ บุคลากรที่เอ่ยถึง คือ อาจารย์ นั่นแหละ

          สรุป ก็คือ ถ้าประธานสภาพนักงาน เป็นองค์ประกอบโดยตำแหน่งในสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนของอาจารย์ในการทำหน้าที่บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุใน ร่าง พ.ร.บ. ใหม่  ก็ควรเปลี่ยนชื่อ สภาพนักงาน เป็น สภาอาจารย์ เหมือนเดิม

          ขอประชาคมของมหาวิทยาลัยนเรศวร โปรดช่วยกันพิจารณา