ความเห็น 129165

สภาอาจารย์ : ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

เขียนเมื่อ 

     ขอบคุณค่ะ คุณบอยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

     ตามความคิดเห็นของดิฉัน  ข้อเสนอของสภาข้าราชการและลูกจ้างแก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวยังอาจสร้างความสับสน อันเนื่องมาจากชื่อ ได้อีกเช่นกัน

     เพราะคำว่าสภาพนักงานฯ จะหมายรวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (พนักงานสายวิชาการ + พนักงานสายบริการ)

     ข้อเสนอของดิฉันก็คือ  ให้มี "สภาอาจารย์"  และ "สภาเจ้าหน้าที่"  โดย

     สภาอาจารย์ ประกอบด้วย อาจารย์ทั้งหมด ที่เป็นทั้งข้าราชการสาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

     สภาเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เป็นข้าราชการสาย ข และ ค  พนักงานสายบริการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

     ทั้งนี้ ต้องเปลี่ยนชื่อ "สภาข้าราชการและลูกจ้าง" และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย เพื่อให้ถูกต้องตรงกันค่ะ