ครูอ้อยได้ส่งภาพและบันทึกเรื่องกีฬาสี  " พระยาเกมส์ 19 "  ที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) แล้ว  2 ตอน คือ    กีฬาสี " พระยาเกมส์ 19 "โดยครูอ้อย  และ  กีฬาสี " พระยาเกมส์ 19 "โดยครูอ้อย (2)

บันทึกนี้เป็นบรรยากาศ  สีต่างๆ  ที่น่ารักของนักเรียนระดับประถม

   
   

เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความพร้อมเพรียงทั้งด้านทรัพยากร  และด้านการปฏิบัติงาน

แสดงให้เห็นถึง  ศักยภาพของบุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน   ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

เป็นที่น่าชื่นชม  ที่บุตรหลานของท่านได้มีกิจกรรมที่น่าชื่นชม

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนอย่างกล้าหาญ  และใช้ความสามารถสูง

ชมบันทึกต่อไปที่แสดงให้เห็นสิ่งที่กล่าวถึง  อย่างชัดเจน