ครูอ้อยขอย้อนกลับไปยังบันทึกเรื่อง ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (4)   และได้นำหัวข้อการประเมินในเรื่อง  พฤติกรรมด้านวินัย...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  โดยมีหัวข้อการประเมิน  3  ด้าน

1.  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ซึ่งประกอบด้วย

     1.1  พฤติกรรมการรักษาวินัย

     1.2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

     1.3  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

     1.4  ความรักความศรัทธาในวิชาชีพ

     1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

2.  ด้านคุณภาพการปฎิบัติงาน

     2.1  สมรรถนะหลัก

            (1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

            (2)  การบริการที่ดี

            (3)  การพัฒนาตนเอง

            (4)  การทำงานเป็นทีม

     2.2  สมรรถนะประจำสายงาน

            (1)  การออกแบบการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาผู้เรียน

            (3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน

            (4)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์

3.  ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน

     3.1  ผลการปฏิบัติ

            (1)  การจัดการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาวิชาการ

            (3)  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

            (4)  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

            (5)  ผลที่เกิดกับชุมชน

     3.2  ผลงานทางวิชาการ

            (1)  ผลงานวิชาการอื่น

            (2)  งานวิจัย

            (3)  งานวิจัยและพัฒนา

ครูอ้อย   จะต้องหาเอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูล  และข้อเสนอแนะ

และควรจัดทพร้อมกับพัฒนาพฤติกรรมด้านการรักษาวินัยตามแนวทาง 20 ข้อนี้อย่างจริงจังด้วยความเลื่อมใสศรัทธา  พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ผู้รับบริการ  และครอบครัวในทางสร้างสรรค๋

ครูอ้อยยังแบ่งลักษณะของแฟ้ม  ที่จะเป็นร่องรอยหลักฐาน  ดังนี้

1.  ทะเบียนประวัติ  แฟ้มประวัติ  และผลงาน จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

2.  รายงานผลการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

3.  รางวัล/ เกียรติบัตร / หนังสือรับรอง  จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

4. สมุดเยี่ยมชม/ บันทึกความคิดเห็น  จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

ครูอ้อยจะจัดหาแฟ้ม  และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้

อย่าลืมว่า  เอกสารตัวจริง ควรเก็บเอาไว้ต่างหาก  ก่อนเก็บเอกสารลงแฟ้ม  ควรสำเนาเอกสารไว้อย่างน้อย 10  แผ่น

เริ่มลงมือทำได้เลยค่ะ ...ดีมาก