วิจิตรกิตติวิชญาจารย์

แปลความหมายของคำนี้เป็น 2 นัยคือ นัยแรกหมายถึง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน เป็นอาจารย์ผู้มีความรู้เป็นเกียรติยศชื่อเสียง(เป็นที่ยอมรนับทั่วไป) อีกนัยหนึ่งหมายถึง การนำเสนอกิตติการในด้านต่างๆของท่าน
     วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.ผมไปร่วม งานประชุมทางวิชาการที่ มสธ.จัด ที่เรียกว่า "วิจิตรกิตติวิชญาจารย์"   ซึ่ง รศ.ดร.ประยูร  ศรีประสาธน์ แปลความหมายของคำนี้เป็น 2 นัยคือ  นัยแรกหมายถึง ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน เป็นอาจารย์ผู้มีความรู้เป็นเกียรติยศชื่อเสียง(เป็นที่ยอมรนับทั่วไป)  อีกนัยหนึ่งหมายถึง การนำเสนอกิตติการในด้านต่างๆของท่าน
      ถ้าจะกล่าวตามความเข้าใจของผมก็คือเป็นงานประกาศเกียรติคุณของท่านอาจารย์วิจิตรที่สร้างไว้ให้แก่ประเทศไทยด้านต่างๆ (จะเรียกว่าเป็นบิดาของเรื่องนั้นๆก็คงไม่ผิดนัก) ในโอกาสครบรอบอายุ 72 ปีของท่าน ทราบว่าท่านเป็น รมว.ศธ.คนที่ 72 ด้วย (อะไรจะสอดคล้องกันถึงขนาดนั้น)  
      โดย มสธ.ได้จัดให้นักการศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศไทย  ที่ทำงานเคียงคู่กับท่านในเรื่องนั้นๆมาเล่าเกียรติคุณ แนวปฏิบัติอันเป็น Best practices ของท่านให้พวกเราฟัง  ซึ่งมี รศ.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ อาทิ
     ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  เล่าเรื่อง "อาจารย์วิจิตรกับการปฏิรูปการศึกษา"  (ทำให้เราเห็นเป้าหมายการปฎิรูป  เส้นทางการปฏิรูป  ปัญหา และทิศทางที่ควรเป็น)
     ศ.ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์   เล่าเรื่อง "อาจารย์วิจิตรกับการวิจัยสถาบัน"  (ผมเห็นประเด็นสำคัญว่าเรื่องนี้ น่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) เมื่อ ศธ.กระจายอำนาจให้โรงเรียน)
     ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฏ   เล่าเรื่อง  "อาจารย์วิจิตรกับสหกิจศึกษา" (เป็นการเรียนโดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ"
      รศ.ดร.ประสาท  สืบค้า   เล่าเรื่อง "อาจารย์วิจิตรกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" (เป็นเรื่องที่กำลังเกิดกระแสทั้งสนับสนุนและต่อต้านในปัจจุบัน ซึ่งผู้เล่าได้แสดงให้เห็นจุดดีที่ตนเองเป็นอธิการฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ที่ออกนอกระบบรุ่นแรก)
      รศ.ทองอินทร์  วงศ์โสธร   เล่าเรื่อง  "อาจารย์วิจิตรกับการศึกษาทางไกล" (เล่ากรณี มสธ. ที่เป็นตัวอย่างทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย)
       ซึ่งเรื่องเล่าทั้งหมดมีอยู่ใน หนังสือวิจิตรกิตติวิชญาจารย์ 72 แล้ว ใครสนใจหาอ่านได้ที่ มสธ. (ถ้าเล่าในพื้นที่นี้คงจะยาวเกินไป)
       ตอนท้ายท่านอาจารย์วิจิตร ได้บรรยายถึงแนวนโยบายในการเป็น รมว.ศธ.ของท่าน 1 ปี ที่ครอบคลุมถึง นโยบาย 6 เรื่องด้วย (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สรุปคำบรรยายของท่านไว้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การปฏิรูปการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 69610, เขียน: 27 Dec 2006 @ 08:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)