อยากให้ชุมชนเข้มแข็งต้องจับ  5เสือ มาร่วมทำงานไห้ได้

             1.กำนัน  /  ผู้ใหญ่บ้าน (พ่อบ้าน)

              2.   อบต.  (แม่บ้าน  มีเงิน)

              3.   ประชาคม  ตำบล

              4.   ตัวแทนองค์กร  ชุมชน

               5.   เครือข่ายเยาวชน

            เอาคนเหล่านี้  เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทุกภาคส่วนเป็นคณะทำงาน  ซึ่งควรใช้การดำเนินการในแนวราบ  โดยไม่ต้องมีประธาน  หัวข้อประชุมไม่ยึดตายตัว  ประชุมตามภาระ  โดยยึดหลักการทำงาน  3  ประสาน  คือ  พึ่งตัวเอง  พึ่งเครือข่าย  พึ่งหนวยงานภายนอก (อบต.)   เน้นพื้นที่เป็นตัวตั้ง  และประชาชนเป็นกลไก

             กลไกที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะช่วยผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็ง

  • ต้องมีการจัดตั้งชุมชนที่ชัดเจน
  • มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
  • มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมของคนในชุมชนหมุนเป็นเกรียวขั้นไป อย่างต่อเนื่อง
  • มีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ
  • คิดและทำงานร่วมกัน
  • มีการเรียนรู้และพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน
  • ผิดพลาด/งานไม่สำเร็จ  ไม่โกรธกัน  ความสัมพันธ์ก็จะยังดี  และเริ่มใหม่ได้
  • ยอมรับในความหลากหลาย (ไม่มีพิมพ์เขียว)
  • กิจกรรมเริ่มจากสมาชิกของชุมชน(โดยไครอยากทำ  ยกมือขึ้น)
  • ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจริง / ไม่ไช่เสมือนว่ามีส่วนร่วมเท่านั้น

          โจทย์ก็คือ  แล้วจะทำอย่างไร  คนในชุมชนจึงจะสนใจและสำนึกถึงบ้านเกิดที่ จะทำให้เกิดพลัง และมาช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันให้ไปถึงธงชัยร่วมกัน