กิจกรรมสำคัญขององค์กรเราเกี่ยวกับ KM  จะมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

       1. จัดเวที ลปรร  กระบวนการ KM  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในระดับเขต (โรงเรียนบุญวัฒนา  สุขานารี  อัสสัมชัญนครราชสีมา เทศบาล 4  และ สพท.นม.1)    ...... 20 มกราคม 2550

       2. จัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการ KM เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรทั้ง 5.....23-25 มกราคม 2550

       3. จัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ขยายรูปแบบและกระบวนการ KM  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา........8-9 พฤษภาคม 2550

      หมายเหตุ  กิจกรรมที่ 1  เป็นโรคเลื่อนเพราะองค์กรทั้ง 5  ติดภารกิจสำคัญ  แต่ก็ประมาณไว้ว่าต้นปีหน้าแน่นอน