ว่าที่ ร.ต. พลนิกรณ์ ไสวงาม

นักวิชาการศึกษา
ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ
Usernamesentinomatrix
สมาชิกเลขที่6183
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท

วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถานที่ทำงาน

ปัจจุบัน

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ

สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

อดีต

-หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

-หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

-หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น