คุณธรรม 4 ประการ ของผู้มีคุณธรรม

1. สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ธรรมนี้ทำให้ได้รับความเชื่อถือ

2. ทำ คือ การประพฤติดี

3. ธรรม คือ คุมใจไม่ยอดทำผิด ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติตัวในศีลธรรม

4. จาคะ คือ การให้ ให้สูงสุด คือ การให้ทาน ให้อภัย ให้ธรรม