คุณค่าความเป็นคน

                      สูงส่งสักแค่ไหน

                     ต้อยต่ำสักปานใด

                    ล้วนอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน