Profile ของนักศึกษา ป. บัณฑิต ที่เรียนวิชา ED 5101 ความเป็นครู Sect.05 ... (ภาคเรียนที่ 2/2562)


...

.......................................................................................................................

รายชื่อนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62 (Section 05) 

ED 5101 ความเป็นครู

ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 30 คน

.......................................................................................................................

"...

1. รหัส 62741501

ชื่อ นางสาว กล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.......................................................................................................

"...

2. รหัส 62741502

ชื่อ นางสาว กวิสรา ชัยมงคล  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

3. รหัส 62741503

ชื่อ นางสาว จีรภา  หลวงมะลิ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

4. รหัส 62741504

ชื่อ นางสาว นภัสวรรณ  ถาวรรณา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

5. รหัส 62741505

ชื่อ นางสาว นริศรา  อินต๊ะสม  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

6. รหัส 62741506

ชื่อ นาง ประภาพร  ชัยวงค์  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

7. รหัส 62741507

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี เปรมประภา  ศรีทา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

8. รหัส 62741508

ชื่อ นางสาว พัชรินทร์  ปันแปง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

10. รหัส 62741510

ชื่อ นางสาว อังคณาภัค ทำการดี  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

11. รหัส 62741511

ชื่อ นางสาว วาสนา รินป้อ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

12. รหัส 62741512

ชื่อ นางสาว วิภารัตน์  ดอกแสง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

13. รหัส 62741513

ชื่อ นางสาว สิริญาภร ทรงสุภา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

14. รหัส 62741514

ชื่อ นางสาว สุนิสา พรมใจ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

15. รหัส 62741515

ชื่อ นางสาว โสภิดา ทองศรี  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

16. รหัส 62741516

ชื่อ นางสาว หทัยรัตน์ แสนดี  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

17. รหัส 62741517

ชื่อ นางสาว อรอุมา สมีกลาง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

18. รหัส 62741518

ชื่อ นาย กรกต กลิ่นเดช  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

19. รหัส 62741519

ชื่อ นาย กิตติวัฒน์ สาคำ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

20. รหัส 62741520

ชื่อ นาย เฉลิมศักดิ์ สมีกลาง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

21. รหัส 62741521

ชื่อ นาย ชัชวาล กลับแสง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

22. รหัส 62741522

ชื่อ นาย ทศวรรษ คำสม  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

23. รหัส 62741523

ชื่อ นาย ทินวัฒน์ ใจคำ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

24. รหัส 62741524

ชื่อ นาย ภัทรวิชญ์ วงศ์หาญ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

25. รหัส 62741525

ชื่อ นาย ฤทธิพงศ์ ม่องเผือก  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

26. รหัส 62741526

ชื่อ นาย วชิรวิชญ์ คำวงยอด  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

27. รหัส 62741527

ชื่อ นาย ศักดิ์ชัย สถานเดิม  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

28. รหัส 62741528

ชื่อ นาย ศิริมงคล ธรรมไชย  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

29. รหัส 62741529

ชื่อ นาย สุภชัย สุใจคำ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

30. รหัส 62741530

ชื่อ นาย อภิวัฒน์ คำปินตา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..."

.........................................................................................................

"...

ขอให้บันทึกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่มีเริ่มเรียนรู้การเขียนสมุดบันทึก (บล็อก) และบันทึก

..."

.........................................................................................................

..

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 

เวลา 16.05 น.

..

หมายเลขบันทึก: 673851เขียนเมื่อ 20 ธันวาคม 2019 20:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มีนาคม 2020 16:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (31)

นายทินวัฒน์ ใจคำ รหัสนักศึกษา 62741523 หมู่เรียน ป.62.ป. บัณฑิต2.5URL Profile คือhttps://www.gotoknow.org/user/e62741523/profile

ชื่อ - สกุล : นางสาววาสนา รินป้อรหัสนักศึกษา : 62741511หมู่เรียน : ป.62 ป.บัณฑิต2.5URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741511/profile

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอังคณาภัค ทำการดีรหัสนักศึกษา: 62741510หมู่เรียน: ป.62 ป.บัณฑิต 2.5URL Profile: https://www.gotoknow.org/user/e62741510/profile

  1. ชื่อ นางสาวโสภิดา ทองศรี ชื่อเล่น คำฝน รหัสนักศึกษา 62741515 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต2.5
  2. SURL Profile https://www.gotoknow.org/user/e62741515/profilethx u

นางสาวนริศรา อินต๊ะสม รหัสนักศึกษา 62741505 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต2.5 https://www.gotoknow.org/user/e62741505/profile

ชื่อ-สกุล นางสาว หทัยรัตน์ แสนดี รหัสนักศึกษา : 62741516 หมู่เรียน :ป.62 ป.บัณฑิต2.5 URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741516/profile

นายชัชวาล กลับแสง รหัสนักศึกษา 627471521 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต 2.5Profile คือ https://www.gotoknow.org/user/e62741521/profile

นางประภาพร ชัยวงค์ รหัสนักศึกษา 62741506 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต 2.5https://www.gotoknow.org/user/e62741506/profile

นางสาวกวิสรา ชัยมงคล รหัสนักศึกษา 62741502 หมู่เรียน ป 62 ป.บัณฑิต 2.5URL Profile คือ https://www.gotoknow.org/user/e62741502/profile

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมประภา ศรีทา รหัสนักศึกษา 62741507 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต 2.5URL Profile https://www.gotoknow.org/posts/673851

ชื่อ นายศิริมงคล ธรรมไชย รหัสนักศึกษา : 62741528 หมู่เรียน : ป.62ป.บัณฑิต2.5 SURL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741528/profile

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุนิสา พรมใจ รหัสนักศึกษา : 62741514 หมู่เรียน : ป.62 ป.บัณฑิต2.5 URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741514/profile

ชื่อ - สกุล : นายเฉลิมศักดิ์ สมีกลาง รหัสนักศึกษา : 62741520หมู่เรียน : ป.62 ป.บัณฑิต 2.5 URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741520/profile

อภิวัฒน์ คำปินตา รหัสนักศึกษา 62741530 หมู่เรียน ป 62 ป.บัณฑิต 2.5https://www.gotoknow.org/user/e62741530/profile

นางสาวจีรภา หลวงมะลิ รหัสนักศึกษา 62741503 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต2.5 https://www.gotoknow.org/user/e62741503/profile

ชื่อ : นายสุภชัย สุใจคำ รหัสนักศึกษา : 62741529 หมู่เรียน : ป.62 ป.บัณฑิต2.5URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741529/profile

นางสาววิภารัตน์ ดอกแสง รหัสนักศึกษา 62741512 หมู่เรียน ป 62 ป.บัณฑิต 2.5 URL https://www.gotoknow.org/user/e62741512/profile

ชื่อ นายศักดิ์ชัย สถานเดิม รหัสนักศึกษา 62741527 หมู่เรียน ป 62.ป.บัณฑิต 2.5Profile URL : https://www.gotoknow.org/user/e62741527/profile

กล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ รหัส 62741501 หมู่เรียน ป.62ป.บัณฑิต2.5URL Profile https://www.gotoknow.org/user/e62741501/profile

นางสาวสิริญาภร ทรงสุภา รหัสนักศึกษา 62741513 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต 2.5https://www.gotoknow.org/user/e62741513/profile

ชื่อ-นามสกุล : นายทศวรรษ คำสม รหัสนักศึกษา : 62741522 หมู่เรียน : ป.62 ป.บัณฑิต 2.5 URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/toptossawat/profile

นางสาวอรอุมา สมีกลาง (สีฝุ่น) รหัสนักศึกษา 62741517 หมู่เรียน ป.62 ป.บัณฑิต 2.5
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741517/profile

นายวชิรวิชญ์ คำวงยอด … รหัสนักศึกษา : 62741526 … หมู่เรียน : ป 62 ป.บัณฑิต 2.5 … URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741526/profile

นางสาวนภัสวรรณ ถาวรรณา รหัสนักศึกษา62741504 หมู่เรียน ป62 ป.บัณฑิต 2.5URL Profile:https://www.gotoknow.org/user/e62741504/profile

นายฤทธิพงศ์ ม่องเผือก รหัสนักศึกษา 62741525 หมู่เรียน ป 62 ป.บัณฑิต 2.5 URL Profile:https://www.gotoknow.org/user/e62741525/profile

นายกิตติวัฒน์ สาคำ รหัสนักศึกษา 62741519 หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
URL : https://www.gotoknow.org/user/e62741519/profile

นายกรกต กล่นเดช รหัสนักศึกษา 62741518 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่URL : https://www.gotoknow.org/user/e62741518/profile

นายกรกต กล่นเดช รหัสนักศึกษา 62741518 หมู่เรียน ป62 ป.บัณฑิต 2.5URL : https://www.gotoknow.org/user/e62741518/profile

นายกิตติวัฒน์ สาคำ รหัสนักศึกษา 62741519 หมู่เรียน ป62 ป.บัณฑิต 2.5
หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่URL : https://www.gotoknow.org/user/e62741519/profile

นางสาวพัชรินทร์ ปันแปง รหัสนักศึกษา 62741508 หมู่เรียน ป62 ป.บัณฑิต 2.5หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่URL :https://www.gotoknow.org/user/e62741508/profile

ชื่อ - สกุล : นายภัทรวิชญื วงศ์หาญ รหัสนักศึกษา : 62741524 หมู่เรียน : ป.62 ป.บัณฑิต2.5 URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e62741524/profile

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี