วันนี้ได้มารับการอบรมการเข้าบล็อกของ สคส.  gotoknow.org โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  15  คน

ได้รับความรู้จากท่าน ดร.แสวง รวยสูงเนิน และคณะนักศึกษาจากหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ ที่สวนป่ามหาชีวาลัยอีสาน 

มีความรู้สึกประทับใจกับความรู้ที่ได้  ซึ่งจะมีประโยชน์ต่องานวิจัยที่คณะกำลังจัดทำอยู่  มา ณ ที่แห่งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประทับใจกับการต้อนรับและการให้ความรู้ของท่านครูบาฯ และคณะวิทยากร  ขอขอบคุณท่านครูบาฯและท่าน ดร.แสวง รวยสูงเนิน  พร้อมคณะที่ให้ความรู้ในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากท่านในโอกาสต่อไป