(4) บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์

  1.   บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
  2. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
  3.   บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

จุดเด่นของบริษัทคือ ความเป็นผู้นำ   และนโยบาย   

          การสร้างสุขในสถานประกอบการของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์   ซึ่งเป็นองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งองค์กรด้วยดีเสมอมา   โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของพนักงานเป็นที่ตั้ง   ซึ่งที่ผ่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการให้ความสำคัญดังกล่าว  องค์กรได้สะท้อนออกมาในแง่ขององค์กรแห่งการปฏิบัติต่างๆ  ดังนี้

  •   ความเป็นผู้นำ   :    บริษัท ฯ ในกลุ่มสมบูรณ์   เป็นองค์กรที่สรรค์สร้างรูปแบบของสวัสดิการต่าง ๆ ที่นำพาให้พนักงานขององค์กร  ซึ่งเปรียบได้ดังสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นสุขอย่างเหมาะสม    และมีความพยายามที่จะจัดหากิจกรรมหรือสิ่งที่ส่งเสริมให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น  เช่น  การเป็นองค์กรที่คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการสถานประกอบการต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะดูแลพนักงานให้มีชีวิตที่ปลอดภัย ห่างไกลสิ่งเสพติด     และโครงการดำเนินการได้ประสบความสำเร็จจนได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานสีขาว  ด้วยการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของโครงการอย่างชัดเจน มีการวางแผนในการดำเนินโครงการอย่างเป็นขั้นตอนภายในระยะ เวลาที่เหมาะสม    ไม่เพียงเท่านี้โครงการดังกล่าวก็ได้ขยายผลสู่สังคมและองค์กรรอบข้างด้วย อันเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ให้ความสำคัญมาโดยตลอดเช่นกัน
  •   นโยบาย   :  ลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ต่างมีความเชื่อมั่น ในองค์กรคุณภาพที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และระบบคุณภาพที่ ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยังมุ่งเน้นในการกำหนดแนวนโยบายเพื่อการดูแลคนทำงานให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ   ภายใต้นโยบายคุณภาพชีวิต ดังนี้          

               บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุน  ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานทุกระดับให้เกิดความพึงพอใจ  ทั้งด้านกาย  อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณ  ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการขยายผลไปยังชุมชน  สังคม  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้วยจิตสำนึกของความเอื้ออาทรและมีจริยธรรมทางธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน          

               ซึ่งนโยบายคุณภาพชีวิตข้างต้นเกิดจากการร่วมคิด ร่วมกำหนด โดยการมีส่วนร่วม ภายใต้ความสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรว่า รวมใจมุ่งมั่น  ร่วมกันก้าวไกล  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า พัฒนายืดหยุ่น  เน้นคุณภาพชีวิต ได้อย่างลงตัว  

กลุ่มบริษัทสมบูรณ์

ที่อยู่ 112 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด  กม.15 ต.บางโฉลง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10540

เบอร์ติดต่อ 02-728-8500, 02-7288515

http://www.satpcl.co.th/

  สามารถติดตามย้อนหลังบริษัทอื่นที่ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการได้ที่นี่คะ Happy WorkPlace  (1)  (2)  (3)