เฝ้าสังเกตดูว่าในมหาวิทยาลัยขณะนี้  กำลังประสบปัญหาการจัดระบบจราจร  และขนส่งมวลชนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตและบรรยากาศวิชาการในอนาคต  การสร้างที่จอดรถ  การขยายถนน  จะเพียงพอต่อปริมาณรถยนต์  รถกระบะ  และโดยเฉพาะอย่างรถมอเตอร์ไซด์ที่นักศึกษานิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างรวดเร็ว  กับทางเดินเท้า  และรถจักรยาน  จะหาจุดที่เหมาะสมให้เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติได้อย่างไร  ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะมานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งหาข้อสรุปนี้อย่างจริงจังเสียทีกระมัง