วันนี้ได้รับมอบหมายให้จัดส่งหนังสือข่าวของกรมอนามัย  ซึ่งเป็นงานประชาสัมพันธ์   แจ้งข่าวต่าง ๆของกรมอนามัย เป็นหนังสือข่าวจำเดือน ซึ่งหน้าที่ ๆที่ได้รับคือเขียนจดหมายราชการในการแจ้งรายละเอียด  และระบุการสั่งหนังสือข่าว ให้กับกรม กองต่าง ๆในกระทรวง และผู้อำนวยการกรมอนามัยในจังหวัดทั้งสิ้น  14 จังหวัด  ซึ่งการทำงานครั้งนี้ มีพี่ ๆ ช่วยแนะนำอยู่ข้าง เพราะจดหมายราชการนั้นจะผิดพลาดไม่ได้เลย แม้แต่การเคาะเว้นวรรคก็เช่นกัน  ต้องละเอียดทุกตัวอักษร  

             งานการจัดส่งหนังสือข่าวนี้เป็นงานหนึ่งของกรมอนามัย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  เพราะเป็นการแจ้งข่าว      โครงการ     และงานต่าง ๆต่าง ๆของกรมให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ