ในปี 2548 คณะทำงานด้านการศึกษาพิเศษได้มีความคิดเห็นตรงกันว่าเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสควรได้รับการพัฒนาศักยภาพจึงได้เริ่มพูดคุยนอกรอบและต่อมาได้มีการประขุมทีมงานจากหลายสังกัดทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต1       โ รงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6  จังหวัดลพบุรี   โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนและโดยเฉพาะโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนสถานที่  โดยมีจุดประสงค์ให้เด็กได้ช่วยเหลือกัน มีความเอื้อเฟิ้อเกื้อกูลและมีน้ำใจให้กัน    ทั้งที่ไม่มีงบประมาณแต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่คณะทำงานก็เริ่มดำเนินการนำเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสไปเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ  ได้เห็นการช่วยเหลือของเด็กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ที่ดูแลเด็กพิการ  ได้เห็นเด็กพิการในหลายประเภทความพิการทั้งตาบอด  ปัญญาและหู ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ต้องยอมรับว่าประทับใจยิ่ง  ผู้ใดสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือจะแสดงความคิดเห็นก็ยินดีนะคะ