บทบาทท้องถิ่นกับการสร้างชุมชนน่าอยู่และเมืองน่าอยู่ : ส่วนที่ขาดหายไป

         ผมติดใจรายงานผลการวิจัยของ รศ. ดร. วุฒิสาร  ตันไชย  ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า  เรื่อง "บทบาทท้องถิ่นกับการสร้างชุมชนน่าอยู่และเมืองน่าอยู่"  ที่แจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปีของ TDRI  เมื่อวันที่ 9 -10 ธ.ค.49

         ติดใจมากกับข้อสรุปว่า  สังคมดีงาม  อยู่เย็นเป็นสุข และเข้มแข็ง : สังคมอุดมการณ์เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง   ต้องประกอบด้วยหลัก 8 ประการ คือ
1. เป็นสังคมที่มีน้ำใจ  ไม่ทอดทิ้งกัน
2. มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  พออยู่  พอกิน  พึ่งตนเองได้  เติบโตบนฐานที่แข็งแรง  มีดุลยภาพและยั่งยืน
3. มีการกระจายและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
4. มีการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนอย่างเท่าเทียม
5. มีความเป็นธรรมทางสังคมภายใต้การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคน  รวมถึงความเป็นธรรมทางกฏหมายและเศรษฐกิจ
6. เป็นสังคมที่มีสันติภาพโดยสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการแก้ไขความขัดแย้งในทุกระดับด้วยแนวทางสันติวิถี
7. เป็นสังคมที่ผู้คนมีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้น   เห็นแก่ความสุขและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
8. เป็นสังคมที่ชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมมีความเข้มแข็งอ่านแล้วผมชอบมาก   แต่รู้สึกว่ามันขาดองค์ประกอบสำคัญสำหรับสังคมอุดมปัญญา   สังคมที่พอเพียงด้วยความรู้เป็นฐาน  ผมจึงเติมข้อ 9. และข้อ 10. ดังนี้
9. มีการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน  ระหว่างชุมชนและภายในสังคม   มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน/สังคม  เน้นให้ทุกคน  ทุกครอบครัว  ทุกชุมชน  ทุกหน่วยงาน/องค์กร  สร้างความรู้ขึ้นใช้พัฒนากิจกรรมของตนเอง/ชุมชน/หน่วยงานของตน   และยกระดับความรู้เป็นกิจวัตรที่บูรณาการอยู่ในวิถีชีวิต
10. มีช่องทาง  สื่อสารมวลชน  ที่คนทั่วไปสามารถสื่อสารความดี  สื่อสารเรื่องราวดี ๆ  สื่อสารความรู้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตที่ดี   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อ 9.

วิจารณ์  พานิช
 9 ธ.ค.49
 เมืองพัทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#tdri#สังคมดีงามอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

หมายเลขบันทึก: 67196, เขียน: 14 Dec 2006 @ 14:34 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 11:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์และแม่ข่ายฯ  ที่ช่วยกระตุ้นเพื่อปลุกกระแสวัฒนธรรมแห่งสังคมอันอุดมด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาและค้นหาผู้นำในท้องถิ่น