หน่อไม้ฝรั่งทีเมืองกาญจน์

เคล็ดลับการปลูกหน่อฝรั่ง
สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนข้าราชการและท่านผู้อ่านทุกท่าน   กระผมและคณะทำงานขอชื่นชมกับท่านเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับ KM   ที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อคราวประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ที่เปิดโอกาสให้ คุณมนตรี เชื้อใจหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ คุณฉลอง โตยะบุตร เกษตรอำเภอไทรโยค บอกเล่า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การบริหาร และภาวะผู้นำ ซึ่ง คณะทำงานเห็นว่ามีประโยชน์มากสำหรับผู้บริหาร ที่มีความคิดจะทำงานเพื่อองค์กร  แต่ถ้าคิดว่า อั้นๆ ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีสาระ ก็ไม่ว่ากัน  แต่นั่นแหละคือ สิ่งที่คณะทำงาน มองเห็นแล้วว่า CKO เปิดเวทีสร้างโอกาสให้สำหรับเจ้าหน้าที่มีการพัฒนา ด้านความคิด ทักษะการพูดในที่ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในงานเพื่อวันข้างหน้า ถึงแม้จะเป็นเวลาที่ให้ไม่มาก แต่เป็นการเริ่มต้นที่ น่าชื่นชม คณะทำงาน KM ขอปรบมือให้เกียรติท่าน ไว้ ณโอกาสนี้ วันนี้ผมยังนำเคล็ดลับการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของจังหวัดกาญจนบุรีมาให้ทราบและ  แถมด้วยการประกวดเห็ดโคนยักษ์ ในเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณีประจำปี2549 อำเภอบ่อพลอย
                 เคล็ดลับการผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่เกษตรปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็น Best  Practices นั้น คณะทำงานได้บรรจุเนื้อหาไว้ใน คลังความรู้ การผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามระบบ GAP จังหวัดกาญจนบุรีและการตรวจรับรองระบบการผลิต แต่ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่ ชาว KM ได้ไปศึกษามาเพิ่มเติมเมื่อคราวไปเยี่ยมแปลงคุณ วิเชียร แป้นกลม และคุณทะนงค์ กาหลง เกษตรกรอำเภอด่านมะขามเตี้ย ซึ่ง คณะทำงานขอเสนอเนื้อหาของชาว KM แต่ละกลุ่ม แต่ไม่ได้ตัดเนื้อหามากนัก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษา ดังนี้   กลุ่มบล็อคอิมบรู๊ฟ          กลุ่มบล็อกอิมบรู๊ฟได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จาการพูดคุยแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้ พันธุ์ 1.   พันธุ์  UC  157  2.   พันธุ์  บล็อคอิมบรู๊ฟ 3.   เก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกเองโดยคัดเลือกต้นที่สมบูรณ์  (โดยการเพาะลงในแปลง) ต้นแม่พันธุ์ต้องมีอายุ  2  ปี  ขึ้นไป  (ถ้าพันธุ์ดีสามารถอยู่ได้  5-10  ปี)  ต้องดูแลรักษาพันธุ์ดี การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง   การเตรียมดินไถ  ยกร่องและใส่แกลบ 1.   ระยะการปลูก  1.50  เมตร x 20 ซ.ม.  (อายุ  4-6  เดือน เริ่มมีการเก็บผลผลิต) 2.   การปลูกส่วนใหญ่ใช้ต้นกล้า  อายุประมาณ  2  เดือน  (โดยการคัดต้นที่สมบูรณ์ปลูก)  เมื่ออายุ  4  เดือนจะขึงเชือกกันล้ม  หน่องอกประมาณ  3  ซ.ม.  จึงจะสวมหมวก  3-4  วันเก็บหน่อ การดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่ง 1.   การใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15  โดยใส่  20  กก./ไร่ 2.   การใส่ปุ๋ยหมักใส่  500  กก./ไร่  (ใช้ขี้วัว + แกลบ หมักเชื้อพด.1) 3.   การใส่ปุ๋ยฤดูร้อนใส่สูตร  15-5-20 4.   การใส่ปุ๋ยฤดูฝนใส่สูตร  13-13-21 5.   การให้น้ำวันละ  2  ครั้ง  โดยใช้สปริงเกอร์  (เช้า เย็น)  
โรคและแมลงในหน่อไม้ฝรั่ง
1.   โรคแอนแทรกโนส  ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  โดยใช้หัวเชื้อสดโดยมีการต่อเชื้อใช้เอง  จะใช้ฉีดและหว่าน  การฉีดจะฉีดในช่วงเย็น  จะสามารถป้องกันได้  100 % 2.   กรณีเรื่องโรคและแมลงขึ้นอยู่ตามฤดูกาล  (จะพบมากในฤดูฝน) 3.   การป้องกันกำจัดขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของแมลงที่พบ  (โดยการสังเกต)   การเก็บเกี่ยวผลผลิต 1.   หน่ออายุได้  3-4  วันเริ่มเก็บ  ความยาวที่เก็บประมาณ  25  ซ.ม. 2.   เก็บผลผลิตสูงที่สุดได้ประมาณ  20  กก./ไร่/วัน (วันละ  800  บาท) 3.   เก็บผลผลิตต่ำที่สุดได้ประมาณ  100  บาท/ไร่/วัน 4.   เฉลี่ยเกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ  500  บาท/วัน/ไร่ 5.   รวมรายได้จนถึงระยะพักต้นจะมีรายได้ประมาณ  20,000  บาท/มีด/ไร่   การพักต้น (ระยะพักต้น) 1.   ก่อนพักต้น  3  วัน  ใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15  โดยใส่ที่อัตรา  20  กก./ไร่   ใส่ที่รากห่างประมาณ  10  ซ.ม. 2.   ก่อนถอนต้นใส่ปุ๋ยหมัก (ขี้วัว + แกลบ + เชื้อพด. 1)  โดยใส่อัตราส่วน  200-500  กก./ไร่  (ใส่แกลบดิบ) 3.   ถอนต้นเก่าทิ้งและเลี้ยงหน่อใหม่  2  เดือน  และถึงเริ่มเก็บผลผลิตใหม่ 4.   ลักษณะการไว้ต้นแม่ (ไม่ควรเกิน  4-5  ตันต่อก่อ)  และควรเลือกต้นที่สมบูรณ์ 5.   เทคนิควิธีพยายามเรียนรู้  ทดลองทดสอบด้วยตนเอง  และสังเกตความต้องการของหน่อไม้ฝรั่ง  เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการผลิตและดูแลหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตสูง   การตลาด 1.   การจัดตั้งกลุ่ม 2.   สมาชิกต้องเซ็นต์สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทเป็นปีต่อปี    
ข้อตกลงราคาซื้อขายกับทางบริษัท
เกรด
เดือน ก.พ.-ก.ย.
เดือน ต.ค.-ธ.ค.
เดือน ม.ค.
ความยาว (ซ.ม.)
เฉลี่ย/วัน  (กก.)
A   ตูมเขียว A  ตูมขาว A   บานเขียว A  บานขาว เอส
61
  41
46
30
34
62
42
50
30
36
61
41
46
30
36
25
25
25
25
25
637.4
294.7 1
15 33.7
1,201.5  บาท/วัน
ตกเกรด   แบ่งเป็น  3  ขนาด 1.   ใหญ่  25  บาท  300-400  กก./วัน 2.   เล็ก  15  บาท  300-400  กก./วัน 3.   ฝอย  5  บาท  500-600  กก./วัน **มีการตัดแต่งโคนทิ้งเพื่อนำไปเลี้ยงวัว **พ่อค้าตลาดราชบุรี  ส่งตลาดศรีเมืองทุกวัน ข้อดี **สมาชิกต้องเสียค่าบริการและค่าดำเนินงานประมาณ 1 % ให้กลุ่ม 1.   สมาชิกรู้ราคาล่วงหน้า (เรื่องราคาหน่อไม้ฝรั่ง) 2.   ผลประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิก 2.1         ประธานได้ค่าจ้างเดือนละ  1,000  บาท 2.2         สมาชิกที่ดำเนินการในกลุ่ม , คัด , ทำบัญชี  จะรับรายได้จากบริษัทกก.ละ  80  ส.ต. 2.3         กลุ่มจะมีรายได้  1 % 2.4         สมาชิกทุกคนและกรรมการจะได้รับสวัสดิการจากกลุ่ม  เช่น -          เงินกู้ดอกเบี้ยราคาถูก -          เงินทุน -          ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ -          จัดหาปัจจัยการผลิตจำหน่ายให้สมาชิก -          สิ้นปีจะมีการจัดเลี้ยงและแจกรางวัลแก่สมาชิกในกลุ่ม
  
แชมป์เห็ดโคนยักษ์       อำเภอบ่อพลอยจัดงานเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณีประจำปี2549  ยิ่งใหญ่น่าสนใจหลายๆ กิจกรรม โดยเฉพาะการประกวดเห็ดโคนยักษ์  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ต้องยาวใหญ่ สมบูรณ์ สมส่วน ถึงจะได้รางวัล นี้ ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่นิยมหาเห็ดโคน ส่งเข้าประกวดหลายราย   คณะกรรมการตัดสิน เครียดมากเพราะมันใหญ่ น่าตื่นตา ตื่นใจโดยเฉพาะคุณชนิดา และคุณสุรพล ตัดสินใจไม่ถูกเพราะมันใหญ่ไปหมด แต่ก็ต้องตัดสินใจได้แชมป์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คือ เห็ดของ น.ส. ประทีป สุขเสริม  111/2 หมู่ 7 ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย   !น่าเสีย เห็ดของอำเภอสวนผึ้ง ใหญ่มากเช่นกัน น่าจะได้แชมป์ถ้าหมวกดอกสมบูรณ์  ปีหน้าชาวเกษตรช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปหาผู้ประกวดเพื่อล้มแชมป์ คุณฉลวยเกษตรอำเภอบ่อพลอยบอกว่า จัดอีกแน่นอน    สนใจองค์ความรู้เรื่องเห็ดโคน  สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย ซึ่งรวบรวมไว้มากมาย ....
                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

คำสำคัญ (Tags)#การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขบันทึก: 67199, เขียน: 14 Dec 2006 @ 14:43 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 11:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
  • นึกอยู่ว่าท่านหายไปไหน ผมไปดูของกรมส่งเสริมการเกษตรที่กรุงเทพฯมามีเรื่องดีเต็มไปหมดเลย
  • อยากให้ที่สำนักงานพี่เขียนเรื่องออกมาอีกครับ
  • มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บอกนะครับ
  • ขอบคุณมากครับผม
เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกมาแบ่งปัน
  • มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์ขจิตครับ คือขอให้เขียนมาเล่าและ ลปรร.กันเยอะๆ ครับ

แวะมาเยือนครับ

ชัยพร สุราษฎร์ฯ

Dr.ปริษณา
IP: xxx.146.63.182
เขียนเมื่อ 
ราคาหน่อไม้บ้านพุพรหมยังไม่มีการประกันราคาช่วยติดต่อบริษัทรับซื้อที่มีราคาที่คงที่ให้หน่อย  เดือดร้อนจัง  T T 
สมปอง
IP: xxx.31.39.157
เขียนเมื่อ 

ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ยา ไม่ใช่โฮโมน ไม่ใช่วิตามิน เป็นสารสกัดจากเปลือกกุ้ง ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://poodangkitozan.com/?id=561 หรือ0818899424

ครับ ไปศึกษามาจึงอยากแบ่งปัน

บรรจง สาระพันธ์
IP: xxx.173.234.89
เขียนเมื่อ 

คือว่าผมอยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งต้อใช้ต้นทุนเท่าไรครับ ผมมีพื้ที่ประมาน 5 ไร่กว่าครับ

รบกวนช่วยให้คำปรึกษาหน่อยครับ ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับ

คนตาก
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่าการปลูกหน่อไม้ไช้งบประมาณมากหรือเปล่าและสภาพภูมิอากาศที่ตากพอจะปลูกได้หรือเปล่าครับช้วยตอบหน่อย

ป้าปุ๊ก
IP: xxx.27.205.212
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะเพื่อนได้มีโรงงานผลิตหน่อไม้ฝรั่งทั้งปลูกเอง,สนับสนุนให้ปลูก,ลงทุนให้และรับซื้อเองที่ท่าไม้ใกล้กับวัดกระต่วยเต้นแต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อการส่งออกทำมานานมาก

ปัญหาคือแรงงานการผลิต,หน่วยงานที่คอยสนับสนุนค่ะ