จากชื่อบันทึกที่มี ... (01) ต่อท้ายบ่งบอกว่ามีอะไรมากมายที่อยากเขียนถึง  รอบแรกนี้ขอสรุปเป็นประเด็นหลักๆ ในสิ่งที่ได้รับดังนี้

  1. ได้สร้าง เสริม เติมพลัง กระชับความสัมพันธ์ ความรู้สึกที่ดี กับเพื่อนร่วมแนวคิด-อุดมการณ์
  2. ได้ต่อยอดความรู้ ความคิดจากสิ่งที่ได้เห็น ได้ฟัง ได้แลกเปลี่ยน
  3. ได้ตัวอย่าง แบบอย่างทั้งที่เป็นความสำเร็จ ความล้มเหลว ความถูกต้อง ความผิดพลาด มาปรับใช้พัฒนาตน พัฒนางาน
  4. ได้รับการเสริมพลังโดยอัตโนมัติในการทำหน้าที่ต่อไปด้วยความหวัง ความเชื่อว่า เราไม่โดดเดี่ยว และมีความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้า
  5. ได้เพิ่มความเข้มข้นในศรัทธาที่มีต่อผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือยิ่งขึ้น

     แต่ละข้อมีรายละเอียดอย่างไร เอาไว้ค่อยว่าไปเป็นฉากๆ ครับ