เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็ก 0-5ปี

ส่งเสริมการมีส่วนร่มรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างครอบครัวให้ เข้มแข็ง เพราะเชื่อมั่นศรัทธา ในการพัฒนาสังคม จากฐานของสถาบันครอบครัว เพราะลูกหลานคือสมบัติอันล้ำค่าที่พระเจ้าประทานมาให้...

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รุกพัฒนาสังคมจากฐานรากของครอบครัวซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่นำร่อง เรื่องการ

พัฒนาครอบครัว ปี 2527https://www.gotoknow.org/posts... ก่อตั้งเครือข่ายครอบครัวจังหวัดพัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม แล้วรุกต่อด้วยนำร่องการอบรมวิทยากร

ครอบครัวระดับจังหวัด พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ มาฝึกการเป็นวิทยา่กรในจังหวัด  ซึ่งทีม วิทยากรครอบครัว พัทลุง ได้ประชุม

เชิงปฎิบัติการสานสัมพันธ์รัฐ  ราษฎร์ ท้องถิ่น มีคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว นักพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งทีมวิทยากร

ก็สามารเอาอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในครั้งนั้น

      ผลที่เกิดขึ้น  หลายท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัว ทางทีมงานมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานะของศูนย์

พัฒนาครอบครัว ทั้ง 73 ศูนย์ ของพัทลุงแบ่งได้เป็น 3ระดับ

 1ระดับดีเด่น 

 2 ระดับดี 

 3 ระดับที่ไม่เคลื่อนไหว  https://www.gotoknow.org/posts...

ซึ่งในศูนย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ทีมเครือข่ายครอบครัวพัทลุง  ได้ลงไปสืบปัญหา ค้นสาเหตุ แล้วช่วยแก้ไข ซึ่งจากการลงพื้นที่ หลาย

ศูนย์ ได้เปลี่ยนแปลงคณะทำงานชุดใหม่ พัฒนาไปสู่ศูนย์ระดับดีเด่นหลายพื้นที่   และในโครงการนี้เรามีการถอดบทเรียนโครงการ

 และถอดบทเรียนคณะทำงาน เพื่อการวางแผนต่อ 

   ปี 2559 กระทรวง  พม. รุกต่อ ติดอาวุธทางปัญญาและเทคนิกการเป็น วิทยากรแบบมีส่วนร่วม แล้วมีพื้นที่นำร่องในการสร้างครอบกับ


 2 โครงการคือ โรงเรียนพ่อแม่ และการดูแลเด็ก 0-5ปี  พัทลุงได้โครงการอีกแล้ว ผู้เขียนเลือกโครงการ สัมพันธภาพครอบครัว ในเด็ก 0-

5ปี ด้วยเหตุผลในการเคลื่อนงานสุขภาพช่องปากกับ ศพด(ศูนยฺพัฒนาเด็กเล็ก)มาก่อนในแผนงานนี้มี  4 พื้นที่ตำบลทำโครงการนี้ คือ

ศพค ปากพะยูน

 ศพค ป่าบอน

 ศพค.ท่ามะเดื่อ

 และศพค.ชะมวง 

    ซึ่งในแต่ละ  ต้องมีคณะทำงานที่ประกอบด้วย ศพค  เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครู ศพด ทางเทศบาลปากพะยูนได้จัด

กิจกรรมในพื้นที่ด้วยเหตุผล 

1ไม่อยากให้ครอบครัวที่มีเด็กเล็กต้องเดินทางไกล

2 ประหยัดค่าใช้จ่าย

 3 ในพื้นที่มีสถานที่ประชุมที่เอื้อ

อำนวยต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

4 อาหารอุดมสมบูรณ์ 

    จึงได้เลือกช่องฟืนรีสอร์ท เป็นที่ประชุมแอร์ไม่ต้องมี พัดลมไม่ต้องใช้ มีลมทะเลเป็นตัวทำความเย็น ในโครงการนี้ใช้วิทยากร 2 ส่วน 

คือวิทยากรครอบครัวพัทลุง 

กับวิทยากรจาก ศวพถ(ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 

รวมพลังกันเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี และการดูแลเด็กช่วงวัยในทางวิชาการ จาก ศวพถ ตอบโจทย์ วัตถุประสงค์  การสร้างความรักความเข้าใจ มีความ

สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัว ได้รู้จักและทำหน้าที่ตามบทบาท ส่งเสริมการมีส่วนร่มรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างครอบครัวให้

เข้มแข็ง เพราะเชื่อมั่นศรัทธา ในการพัฒนาสังคม จากฐานของสถาบันครอบครัว เพราะลูกหลานคือสมบัติอันล้ำค่าที่พระเจ้าประทานมาให้....... 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจกิจกรรมของบัง

ที่มีกิจกรรมเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณมากๆครับ

-สวัสดีครับท่านวอญ่า

-ตามมาเยี่ยมค่ายครับ

-ช่วงนี้ผมวุ่นอยู่กับโครงการ 9101

-ขอแบ่งเวลามาพักสมองบ้าง 55

-รอคนมาร่วมล้อมวงด้วยครับ

ขอบคุณ อาจารย์ ขจิต  เสียดาย อยู่ไกลกัน ไม่ได้มาสร้างสรรค์ กจกรรม สัมพันธภาพครอบครัว

สวัสดีท่านเกษตร เพชร  พักนี้ น่าเห็นใจ ทางเกษตร และผู้นำท้องถิ่น ต้องวิ่งวุ่นกับ โครงการ 9101 

โครงการดีมีความหมาย"หันหน้าพิงวัง หลังพิงเกษตรกรฐานราก"

9101 ทั้งเกษตร ทั้งท้องที่ วิ่งกันวุ่น เป็นโครงการที่มีความหมายมากๆ(หันหน้าพิงวัง หันหลังพิงเกษตรกรฐานราก)

เห็นอาหารแล้ว คงต้องเดินทางไปชิมอีก 

เดียวลองนัดสาวเมืองสามอ่าวขึ้นไปชิม

  • ประเทศชาติ มาจากสังคม ครอบครัว..ครอบครัวที่เข้มแข็ง รวมไปถึงมีสุขภาวะที่ดี ชาติบ้านเมืองก็จะก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง
  • สบายดีนะครับท่านวอญ่า ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยือนกันด้วยครับ..

ขอบคุณ อาจารย์ ธนิตย์ ช่วงนี้รุกไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาสร้างสังคมจากฐานรากของครอบครัว

https://www.gotoknow.org/posts...(ข้อมูลจากบันทึกของคุณแม่ใจดี)