แพรภัทรา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


หลักการและเหตุผล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.15 น. กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ ของชาติไทย มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 800 ปีแล้วก็ตาม ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ และเป็น “สายธารอันชุ่มฉ่ำ” แห่งการพัฒนาความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย อย่างยั่งยืนตลอดไป ในการนี้ ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้ยึดมั่น ในสิ่งที่ “ทุกท่าน” ได้เปล่งสัจวาจา ถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าจะซื่อตรง จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี ด้วยการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน จะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศ ด้วยหลักนิติธรรม มีธรรมาภิบาล จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตและความสงบสุขที่ยั่งยืน จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ และประชาชน และจะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยพระยุคลบาท ในแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำ “ศาสตร์ของพระราชา” มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้น จากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” โดยให้ความสำคัญในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้น้อมนาแนวพระราชดาริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ตลอดจนพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้เป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติตน และใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ให้สมกับ คากล่าวที่ว่า “ข้าราชการที่ดี ต้องปฏิบัติราชการด้วยหัวใจที่รักประชาชน เพื่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ได้ต่อไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างเครือข่ายชุมชนการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตน เสริมสร้างจิตสานึก ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ชุมชนพอเพียงและชมรมคนรักในหลวง จำนวน 50 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานที่ดำเนินการ

ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครนายก

ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตน เสริมสร้างจิตสานึก ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

4. สร้างเครือข่ายชุมชนการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต


ดูหลักสูตรและกำหนดการได้ที่นี่

เพจสำนักศิลปะและวัฒน</wbr></wbr>ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


https://www.facebook.com/events/2205416219696656/?...

หมายเลขบันทึก: 628599เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2017 14:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2017 14:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท