​Global Innovation Index 2016

Global Innovation Index 2016

ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีการแถลงข่าวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี ค.ศ. 2016 (Global Innovation Index 2016 Press Conference) โดย Francis Gurry, Director General of World Intellectual Property Orgnization (WIPO) และ Bruno Lanvin, INSEAD Executive Director for Global Indices และ Co-Editor ของรายงานดัชนีนวัตกรรมโลกดังกล่าว และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม โดยใช้เวลารวมทั้งหมด 53 นาที สาระสำคัญของการแถลงข่าว ได้แก่รายชื่อ 128 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับตามดัชนีนวัตกรรม โดยเฉพาะ 10 อันดับแรกของโลก คือ 1) Switzerland 2) Sweden 3) United Kingdom 4) United States of America 5)Finland 6) Singapore 7) Ireland 8) Denmark 9) Netherlands 10) Germany ซึ่งทั้งหมดเป็นประเทศที่มี “รายได้สูง” (HI) โดยมีข้อสังเกตว่าจีน เป็นประเทศที่มี “รายได้ปานกลางขั้นสูง” (UM) ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกัน เป็นอันดับที่ 25 ของโลก และเป็นประเทศที่รัฐลงทุนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและนวัตกรรมอย่างจริงจัง ดังมีรายละเอียดปรากฏในวิดีโอที่ Web Link: https://www.globalinnovationindex.org/media-videos

สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ได้รับการจัดอันดับนวัตกรรมโลกเพียง 7 ประเทศ ตามลำดับ (และคะแนนรวม) ดังนี้ 6) Singapore (59.16), 35 Malaysia (43.36), 52 Thailand (36.51), 59 ) Vietnam (35.37), 74) Philippines (31.83), 88) Indonesia (29.07), 95) Cambodia (29.74) โดยประเทศที่อันดับปีนี้ดีขึ้นกว่าปีกลาย ได้แก่ Singapore (7=>6), Thailand (55=>52), Philippines (83=>74) และ Indonesia (97=>88)

ตัวชี้วัดในการจัดอันดับนวัตกรรมโลกในครั้งนี้ มี 82 ตัวชี้วัด จัดเป็น 7 ด้านเสาหลัก (pillar) คือ 1) Institutions 2) Human capital & research 3) Infrastructure 4) Market sophistication 5) Business sophistication 6) Knowledge & technology outputs 7) Creative outputs ประเทศไทยมีเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper-middle income) ได้อันดับในด้านทั้ง 7 ข้างต้นเป็น 81, 70, 68, 28, 49, 46 และ 57 ตามลำดับ ที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือ ในด้าน Tertiary education ซึ่งเป็นตัวชี้วัด 2.2 ภายใต้ด้าน Human capital & research ประเทศไทยได้อันดับที่ 92 ในบรรดาประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 128 ประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจในรายละเอียดของ Global Innovation Index Report 2016 (451หน้า, 60 MB) สามารถ download ได้ที่ https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report

ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่จะเห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

มงคล รายะนาคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านอาจารย์ ค่ะ

ด้าน Human capital & research ประเทศไทยได้อันดับที่ 92 ในบรรดาประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 128 ประเทศ .....