160827-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Un- & non-

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(A2Z) ให้ข้อควรจำ เมื่อใช้ “UN-” เป็นคำนำหน้า (prefix) คำที่เริ่มต้นด้วย “n”

ต้องใช้เป็น “nn” เช่น un + natural = unnatural และ un + nerve = unnerve.

(CCD) อธิบาย การใช้ “UN“ เป็น Prefix.

เมื่อเติม ตอนเริ่มต้นของ Adj. Adv. และ นาม เพื่อจัดเป็นคำใหม่ มีความหมายเป็นตรงข้าม

‘My father was an unemployed laborer.’

‘He had sensed his mother’s unhappiness.’

ใช้ “UN-” เป็น prefix นำหน้า กริยา ที่กล่าวถึง “กระบวนการหนึ่ง”

เพื่อเปลี่ยนเป็นกริยา อีกคำ ที่กล่าวถึง “การกลับทางของกระบวนการนั้น”

‘He undressed and draped his clothes neatly over the back of the chair.’

‘She was anxious for me to unwrap the other gifts.’

ใช้ “UN-” เป็น prefix นำหน้า รูป past participle ของกริยา คำหนึ่ง

เพื่อเปลี่ยนรูปเป็น Adj. ที่หมายความว่า “กระบวนการที่กริยานั้นกล่าวถึง มิได้เกิดขึ้น”

‘The theory remains untested.’

‘Dealers across the country continue to complain about huge stocks of unsold cars.’


(COED) อธิบายการใช้ prefix “un-“

เมื่อเติมหน้า adj. participles และรูปที่ผันแปร

แสดงถึง การขาด คุณภาพ/สถานะ ว่า “ไม่” เช่น “unacademic”

หรือ ทางกลับกัน เช่น “unselfish”

เมื่อเติมหน้า นาม หมายถึง “การขาดไป” (a lack of) เช่น “untruth”

Prefix “un” และ “non” ต่างหมายถึง “ไม่” โดยแตกต่างกัน ที่การเน้น

โดยที่ “un” มีแนวโน้มว่า “stronger” และ ชี้แนะนัย ความโน้มเอียงหรือจุดยืน

ขณะที่ “non” จะมีความเป็น กลาง (neutral) มากกว่า

เช่น “unnatural” หมายความว่า “บางสิ่งไม่เป็นธรรมชาติ ในทางที่ไม่ดี” (negative way)

ขณะที่ “non-natural” มีความหมายตรงๆว่า “not natural”


(SOED) Shorter Oxford English Dictionary อธิบายการใช้ Prefix “un-“

ใช้นำหน้า Adjectives และ นาม (โดยเฉพาะ abstract noun = อาการนาม)

เพื่อแสดง การปฏิเสธ (negation) หรือทำให้ขาดไป (privation) เช่น

“uneducated” “unfair” “unhappiness” “unnourishing” “unrest”

บางครั้งแสดง “การรู้สึกที่กลับทาง” (reversal senses) เช่น

“unselfish” “unsociable”

ใช้นำหน้า “นาม + -ed” เพื่อให้เป็น Adjective รูป parasynthetic

โดยให้มีความหมาย “ไม่มีอยู๋ (not having)”(ของสิ่งที่นามกำหนดไว้) เช่น

“unbranched” “unjointed”

ใช้นำหน้า “วลี กริยา” (verbal phrase) เพื่อให้เป็น Adjective รูป parasynthetic เช่น

“uncalled-for” “unlived-in”

ทำให้เป็น Adv. โดยใช้ “un” นำหน้า Adverb รูป “-ly”

หรือ ทำให้ Adj. ที่มีรูป “un” อยู่แล้วเป็น Adv. ด้วยการใช้ “-ly” ต่อท้าย เช่น

“Unmercifully” “unprofessionally”

ให้ “un” นำหน้า Adj. ที่ลงท้ายด้วย “less” ถือเป็น การ ใช้ที่ซ้ำซากมากเกินควร

“unmerciless” “unrestless”


ปัจจุบัน มีน้อยมาก ที่จะให้ “un” นำหน้า Adj. ง่ายๆตามธรรมชาติ เช่น “broad” “glad”

ในเมื่อการ ทำให้เป็น ปฏิเสธ ของคำนั้น สามารถใช้ คำอื่น ได้เหมาะสมกว่า

และใช้ เพื่อ หลีกเลี่ยง รูปแบบ Latin ที่นำหน้าด้วย “in” และ “im” ที่ใช้ทั่วไปอยู่แล้ว

จำนวนคำที่สามารถใช้ “un” นำหน้าได้นั้น มากถึงเกือบเท่าจำนวน Adj.ที่ใช้อยู่ทั้งหมด


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)