ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส


หัวหน้าหน่วย
หน่วยอณูเวชศาสตร์
Username
pa-thai
สมาชิกเลขที่
170168
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท ด้านชีวเคมี จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก ด้านมนุษยพันธุศาสตร์ (Human Genetics) จากสถาบันวิจัยทางการแพทย์ จอห์น เคอร์ติน (John Curtin School of Medical Research) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University)

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา (ด้านบัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (http://www.geneticsociety.or.th/ ) รองนายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี (สสวทท) กรรมการบริหาร สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

เป็นเมธีวิจัยอาวุโส (สาขาวิชามนุษยพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาการแพทย์) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปี พ.ศ. 2550-2556 เคยดำเรงตำแหน่ง กรรมการบริหารบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท) อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา และอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชกาลพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และกรรมการอีกหลายตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชามนุษยพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาการแพทย์ มาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากกว่า 130 เรื่อง (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.researchgate.net/profile/Pa_Thai_Yenchi... ) และผลงานวิชาการ บทความภาษาไทยและหนังสืออีกมากกว่า 40 เรื่อง

นอกจากนี้ ยังมีความสนใจด้านการศึกษา การวิจัย บัณฑิตศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาอุดมศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์ในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความสนใจในด้านพุทธศาสนา พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ การพัฒนาจิต การเจริญสติ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิทยากรสอนการเจริญสติหรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย

เกียรติประวัติ

2557 รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
2555 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส (สาขามนุษยพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาการแพทย์)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2550 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส (สาขามนุษยพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาการแพทย์)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2550 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) สภาวิจัยแห่งชาติ
2546 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) สภาวิจัยแห่งชาติ
2543 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) สภาวิจัยแห่งชาติ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี