แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1-2 (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1-2 (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)

เมื่อวานยังอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อบรมแพทย์อยู่ แต่วันนี้วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 มาช่วยอบรมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1-2 (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ตอนเย็นเมื่อวานมีร้องเพลงและรับครูใหม่(แต่งหน้าครูด้วย) ร้องเพลงคนดีไม่มีวันตาย ลองฟังข้างล่างนะครับเลี้ยงส่งครูโกวิทย์ย้ายไปโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีครู(ใหม่)ลูกศิษย์คุณครูมากล่าวคำขอบคุณด้วย ครูโกวิทย์มีลูกศิษย์ประมาณ 9 คน


ท่านผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต กล่าวเปิดงานและเล่าประวัติความเป็นมาของโครงการในระยะเริ่มแรก โดยนักศึกษารุ่นแรกมาบรรจุรุ่นแรกได้เงินโดยตรงจากโครงการของในหลวง ในระยะเริ่มแรกไม่มีนักศึกษาของอำเภอหนองปรือ แต่มีนักศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ทางผอ.เลยช่วยกันพิจารณานักศึกษารุ่นแรกและการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนในรุ่นที่ 2 คือ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย


ท่านผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุตให้ดู video การทรงงานของในหลวง ทั้งกลางวันและกลางคืน...

ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมด้วยกิจกรรมปมมนุษย์แล้วให้คุณครูระดมความคิดเห็นว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมเมื่อเทียบกิจกรรมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน คุณครูสะท้อนว่าได้การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และการเป็นผู้นำ เป็นต้นผู้เขียนให้คุณครูระดมความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: ท่านคิดว่าถ้าอยากให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมที่ดีควรเริ่มจากอะไร? (ให้เวลา 5 นาที)

คำถาม: ถามคำถามเดิมแต่ให้คิดคู่โรงเรียนเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง (ให้เวลา 5 นาที)

คำถาม: ถามคำถามเดิมแต่วิพากย์ร่วมกัน 3 โรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง ((ให้เวลา 8 นาที)

คำถาม: ให้คณะครูแต่ละโรงเรียนจับกลุ่มเพื่อวิพากย์คำถามเดิมร่วมกันภายในโรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 1 กลุ่ม

บ้านห้วยหวาย 1 กลุ่ม หนองปรือพิทยาคม 3 กลุ่ม (ให้เวลา8 นาที)  1. โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

-ผู้บริหาร: ต้องเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม แบบอย่าง กายวาจาใจ

-ครู: เหมือน ผู้บริหาร

-นักเรียน: ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากครูและตนเองเป็นคนดีของสังคม

2. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (3)

-เริ่มจากครู ความมีวินัย เป็นแบบอย่างให้นักเรียนเห็น เมื่อครูทำได้จึงกำกับนักเรียนย้ำให้นักเรียนเกิดความเคยชินคอยกำกับติดตาม โดยเริ่มจากความมีวินัยก่อน

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (1) ต้องเริ่มจากครูโดยตัวครูต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวเองและลงไปในผู้เรียนโดยแทรกไปในการสอน เช่น บุคคลในวรรณคดี หรือบุคคลสำคัญในสังคม โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปในกิจกรรมการเรียนการสอน


3.โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (2)

-เริ่มจากผู้บริหารโดยมีนโยบายจัดกิจกรรมและแบ่งให้ครูรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรมส้นชนตึก กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมน้ำดีจางน้ำเสีย กิจกรรมเขตรับผิดชอบ (สรุปว่าส่งเสริมคุณธรรมโดยกิจวัตรประจำวัน)

4. โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

-เริ่มจากผู้บริหาร เมื่อผู้นำดี ครูดี นักเรียนดี เมื่อนักเรียนดีจะถ่ายทอดไปยังผู้ปกครอง และชุมชน เมื่อชุมชนดีก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจะทำให้ทุกสิ่งดีขึ้นตามมา


วิทยากรมอบภารกิจต่อเนื่อง (จากแนวคิดข้อที่1) ทำอย่างไรให้เกิดเป็นรูปธรรม

ทำอย่างไรจะเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการทำงาน

แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1

นำคุณธรรมจริยธรรมมาแทรกใน 8 กลุ่มสาระ เช่น อริยสัจ 4 (วิทย์ฯ) อิทธิบาท 4 และแทรกการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 2

จัดกิจกรรม และทำโครงงานคุณธรรม

  1. นักเรียนขาดทักษะในการทำโครงงาน
  2. นักเรียนขาดความตระหนักในการทำกิจกรรม (นักเรียนที่ทำท้อ)
  1. จัดกิจกรรมอบรมการทำโครงงาน
  2. เสริมแรงทางบวกให้นักเรียนที่ทำ(จัดประกวด/มีรางวัล)

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 3

เน้นวินัย เช่น ระเบียบแถวโดยทำอย่างสม่ำเสมอ

ความท้อของคุณครู

  1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระตุ้นเสริมพลังให้ครู
  2. พูดคุยสำรวจกับเด็กเพื่อดูถึงปัญหาพื้นฐานครอบครัว

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

ผู้อำนวยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและมีกิจกรรมส่งเสริมแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมโดยดูพื้นฐานของเด็กก่อนว่าเด็กมาจากพื้นฐานแบบใดแล้วจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและส่งเสริมให้เด็กทำความดี (โครงงานคุณธรรมจากจิตอาสา) เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็ก

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  • -วิทยากรพูดเสริมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมว่ามีผลอย่างไร?
  • -ผู้อำนวยการกล่าวเสริมว่าควรวางแผนให้ตอบโจทย์ว่า โรงเรียนดีมีคุณธรรมของในหลวง เป็นอย่างไร? อะไรในโรงเรียนที่เป็นตัวบ่งบอก? (ควรเขียนแผนให้นักเรียนมีคุณธรรมให้ได้) เน้นให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ทำอย่างไรให้บริเวณ สะอาดเรียบร้อยมีระเบียบ นักเรียนมีระเบียบวินัย

13.00 น. วิทยากรมอบหมายภารกิจ

1. โรงเรียนบ้านห้วยหวาย/โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ร่วมกันเขียนในนามโรงเรียนตนเองเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน

2. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มฝ่ายบริหารงานวิชาการ และกลุ่มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- พัฒนานักเรียน

- พัฒนาครู

- พัฒนาโรงเรียน


กำลังจัดกิจกรรมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1-2 (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) รอดูภาพกิจกรรมนะครับ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (20)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาเลี้ยงส่งครู 55

-น่าเสียดายที่ลำโพงคอมฯไม่ดัง..

-ไม่ได้ฟังเพลงครับ 555

-ขอดูภาพไปพลางๆ ก่อนก็แล้วกันนะครับ 55

เขียนเมื่อ 

ผู้ร่วมประชุม ... เยอะ นะคะ สู้ๆๆ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ นะคะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชร

น่ากินมากๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับ

ในภาพเป็นงานเลี้ยง

การประชุมเอาภาพมาเพิ่มแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมและมาเชียร์นะครับ

ทำดีต่อไปครับ ท่าน ดร. ขจิต

เขียนเมื่อ 

แหม ... ครูไทยยังคงหน้าตาดีอยู่ครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

" เริ่มจากผู้บริหาร เมื่อผู้นำดี ครูดี นักเรียนดี..... "

น่ะแหละ...ใช่ แต่ไม่ทุกที่นะ การพัฒนาโรงเรียน

จึงเหมือนถนนลูกรังยามหน้าฝน ที่ไร้คนดูแล....เขียนเมื่อ 

ชอบคุณครูหน้าเด็ก ดีและสวย เด็ก ๆ ต้องอยากเป็นคนดีตามคุณครูแน่ทีเดียวค่ะ


เขียนเมื่อ 

มื่อวานยังอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บรมแพทย์อยู่ แต่วันนี้วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 มาช่วยอบรมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1-2 (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี....

ที่ทำงาน อาจารย์ กว้างใหญ่ไพศาล ก้มีความสุขนะคะ อย่าลืมพักผ่อนบ้างนะคะ

เขียนเมื่อ 

อ่านตรงนี้แล้ว

ท่านผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต กล่าวเปิดงานและเล่าประวัติความเป็นมาของโครงการในระยะเริ่มแรก โดยนักศึกษารุ่นแรกมาบรรจุรุ่นแรกได้เงินโดยตรงจากโครงการของในหลวง ในระยะเริ่มแรกไม่มีนักศึกษาของอำเภอหนองปรือ แต่มีนักศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ทางผอ.เลยช่วยกันพิจารณานักศึกษารุ่นแรกและการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนในรุ่นที่ 2 คือ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย.....

.....

เหมือนได้ทำวิจัยด้วยเครื่องมือประวัติศาสตร์ชุมชน เลยครับ

มาเรียนรู้ด้้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์ยูมิมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ wassawat มาไวนะครับ

555

ตอนนี้งานยุ่งมาก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

ใช่ครับ

ต้องขับเคลื่อนทั้งโรงเรียน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอธิ

ใช่ครับคุณครูหน้าเด็กมาก

คิดว่านักเรียน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณ nurse

ใช่ครับ

พยายามทำงานหลายๆอย่าง

ทำแล้วมีความสุข

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณแผ่นดิน

พยายามเก็บรายละเอียดของโรงเรียนและชุมชน

ชอบใจโครงการกองทุนการศึกษา(ในหลวง)ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครุณพี่ใหญ่มากๆครับ

ศน.เมตตา สุกใส
IP: xxx.145.177.141
เขียนเมื่อ 

มีความศรัทธาและเชื่อมั่นค่ะ ว่าต้นกล้าจะงดงามแข็งแรงได้ ต้องมีคนเพาะกล้าที่เอาใจใส่ เป็นอย่างดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ ศน เมตตามากๆครับ

หมายเลขบันทึก

609937

เขียน

08 Jul 2016 @ 08:49
()

แก้ไข

08 Jul 2016 @ 14:09
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 14, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก