เวทีวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงใหญ่ที่สบป้าด

ไปร่วมการจัดเวทีจัดทำแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกลุ่มอาชีพเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ข้าว ที่ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายแปลงใหญ่ที่ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เวทีวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงใหญ่ที่สบป้าด เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ออกไปร่วมการจัดเวทีจัดทำแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกลุ่มอาชีพเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ข้าว ที่ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายแปลงใหญ่ที่ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อทีมงานเราไปถึงสถานที่จัดเวที ณ.บริเวณศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ มีตัวแทนเกษตรกรเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการและจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๒๕ คนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๒oo ไร่ ในช่วงแรกของการเปิดเวทีครั้งนี้ คำถามแรก ที่เราถามคือ เราให้ตัวแทนเกษตรกรออกมาวาดภาพ แผนที่ของชุมชนพอสังเขป ที่จะดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวความจริงแล้วเราต้องการพื้นที่เป้าหมายที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าร่วมที่แน่นอนครับ บรรยากาศในช่วงแรก ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วม ต่างอยากมีส่วนร่วม ในการวาดแผนที่ชุมชน ที่ตั้งของพื้นที่ดำเนินการและ แหล่งน้ำที่ใช้คืออ่างเก็บน้ำแม่แป้บ และบ่อบาดาล


จาก นั้นทีมงานก็ได้หารือ การกำหนดวันที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๙ ครั้ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับการปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙ นี้ โดยการกำหนดคร่าวๆคาดว่า เกษตรกรจะตกกล้าช่วงประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สิ่งที่สำคัญ เกษตรกรต้องจัดทำแปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชในแปลงนา ซึ่งเกษตรกร จะต้องร่วมกันสำรวจโดยใช้สวิงโฉบแมลงพร้อมแยกแยะ ชนิด ประเภทของแมลง ตลอดจนการวินิจฉัยการตัดสินใจว่า จะใช้วิธีใดในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในแปลงนา แต่เราก็มุ่งเน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยจะไม่แนะนำการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในขณะเดียวกัน แปลงพยากรณ์ เกษตรกรจะต้องเก็บข้อมูลในระบบนิเวศน์ในแปลงนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีทุกครั้ง พร้อมสรุปบทเรียนร่วมกัน จากนั้นก็ได้นัดหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไปเขียวมรกต

๒๗ เมย.๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (0)