ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)

ผู้ให้สัมภาษณ์

ชื่อ นางแวงือแย แวดาโอ๊ะ ที่อยู่ 28/1 ม.5 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

คำถาม : อุปกรณ์การตัดเย็บมีอะไรบ้าง ?

ตอบ : "กรรไกร ด้าย สายวัด เครื่องจักร กระดาษสร้างแบบ เตารีด ที่เลาะ ไม้บรรทัด เข็มมุก"

คำถาม : ขั้นตอนการตัดเย็บเบื้องต้นมีอะไรบ้าง ?

ตอบ : "ก่อนอื่นต้องวัดตัวก่อน แล้วเอากระดาษมาสร้าง แล้วก็ตัดกระดาษที่เราสร้างแบบนั้นๆ เอาผ้ามาตัดตามแบบที่เราสร้างไว้ และนำผ้าที่ตัดตามแบบนั้นมากลิ้งด้วยกระดาษกดรอย จากนั้นก็นำมาประกอบตามแบบ"

คำถาม : ในการตัดเย็บเสื้อขั้นตอนไหนทำยากที่สุด ?

ตอบ : "ขั้นตอนการสร้างแบบ เพราะถ้าแบบสร้างไม่ถูกการตัดผ้าก็จะตัดผิด ขั้นตอนการเย็บก็ จะไม่สมบรูณ์"


ชื่อ นางสาวคูไซมะห์ ยูโซ๊ะ ที่อยู่ 52 ม.2 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

คำถาม : อุปกรณ์การตัดเย็บมีอะไรบ้าง ?

ตอบ : สมุดวัดตัว สายวัด กะดาษสั่งแบบ ไม้บรรทัด เป็นต้น

คำถาม : ขั้นตอนการตัดเย็บเบื้องต้นมีอะไรบ้าง ?

ตอบ : วัดสัดส่วนก่อน เอากระดาษมาสร้างแบบ สร้างแบบเสร็จแล้วก็ตัดกระดาษที่เราสร้างแบบนั้นๆ จากนั้นเอาผ้ามาตัดตามแบบที่เราสร้าง แล้วนำมาประกอบตามแบบที่สร้างไว้

คำถาม : ในการตัดเย็บเสื้อขั้นตอนไหนทำยากที่สุด ?

ตอบ : ขั้นตอนการสร้างแบบ เพราะถ้าแบบสร้างไม่ถูกการตัดผ้าก็จะตัดผิด ขั้นตอนการเย็บก็จะไม่สมบรูณ์


ชื่อ นางฮาซีหม๊ะ หะยียูโซะ บ้านเลขที่ 73 หมู่ 3 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

คำถาม : อุปกรณ์การตัดเย็บมีอะไรบ้าง ?

ตอบ : อุปกรณ์ชุดแรก มีสายวัดตัว สมุดจดการวัดตัวของลูกค้า ปากกาจด

ชุดที่สอง การเตรียมตัดแบบ อุปกรณ์ที่ควรเตรียม กระดาษสร้างแบบ สายวัด ไม้บรรทัดตรง ไม้บรรทัดโค้ง ดินสอสี หรือปากกา กรรไกร

ชุดที่สาม เตรียมกระดาษสร้างแบบที่ตัดตามแบบที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ผ้าที่จะตัด เข็มหมุด กรรไกร ชอล์กขีดผ้า ลูกกลิ้ง กระดาษกดรอย

ชุดที่สี่ อุปกรณ์ที่ควรเตรียม เครื่องจักรเย็บผ้า เข็ม ด้ายเย็บ ด้ายเนา จักรพันริม เข็มหมุด กรรไกรตัดเส้นด้าย ที่เลาะผ้า เมื่อเย็บเสร็จ อุปกรณ์ที่ควรเตรียม คือ เตารีด กระบอกฉีดน้ำ ที่รองรีด

คำถาม : ขั้นตอนการตัดเย็บเบื้องต้นมีอะไรบ้าง ?

ตอบ : เริ่มจากการวัดตัว ด้วยสายวัดตัว แล้วนำมาสร้างแบบในกระดาษสร้างแบบ เมื่อสร้างแบบเสร็จ นำกระดาษสร้างแบบมาตัดตามแบบ แล้วนำผ้าที่จะตัดมาวางไว้ แล้วนำตัวสร้างแบบมาวางถาบด้านบนของผ้าแล้วใช้เข็มหมุดมากลัดไว้เพื่อกันผ้าอยู่ไม่เสมอทำให้เมื่อตัดออกมาแล้วผ้าจะเบี้ยวได้ แล้วนำกระดาษกดรอยวางใต้ผ้าแล้วนำลูกกลิ้ง กลิ้งตามรอยผ้าโดยให้กดโดนกระดาษกดรอย รอยของลูกกลิ้งจะติดเป็นสีตามกระดาษกดรอยที่ว่างไว้ รอยที่เห็นใช้เพื่อเย็บตามรอยลูกกลิ้งเพื่อความตรงและการเย็บที่สวย เมื่อเสร็จแล้วขั้นเย็บให้เริ่มที่คอ แล้วลงมาที่ลำตัวและแขน เมื่อเย็บเสร็จแล้ว ให้ขอบเสื้อที่เลยทั้งข้างใน ข้อปก ชายเสื้อ เเซ็กริมผ้า เพื่อกันชายผ้าจะหลุยออกมา ชายเสื้อและชายข้อมือใช้เข็มสอยชายเสื้อผับให้เข้ากัน ทุกอย่างเสร็จแล้ว ก็รีดให้ดูสวยและเรียบร้อยมากขึ้น

คำถาม : ในการตัดเย็บเสื้อขั้นตอนไหนทำยากที่สุด ?

ตอบ : ขั้นตอนที่ยากที่สุดขั้นตอนการสร้างแบบ เพราะแบบเป็นฐานแรกในการตัดเย็บผ้าให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ ถ้าแบบสร้างไม่ถูกการตัดผ้าก็จะตัดผิด ขั้นตอนการเย็บก็จะไม่สมบรูณ์


สรุปจากการความรู้ที่ฝั่งอยู่ในตัวคน

อุปกรณ์การตัดเย็บมีอะไรบ้าง ?

อุปกรณ์ก็มีสายวัดตัว สมุดจดการวัดตัวของลูกค้า ปากกา กระดาษสร้างแบบ สายวัด ไม้บรรทัดตรง ไม้บรรทัดโค้ง ดินสอสี หรือปากกา กรรไกร เข็มหมุด กรรไกร ชอล์กขีดผ้า ลูกกลิ้ง กระดาษกดรอย เข็ม ด้ายเย็บ ด้ายเนา จักรพันริม เข็มหมุด กรรไกรตัดเส้นด้าย ที่เลาะผ้า เมื่อเย็บเสร็จ อุปกรณ์ที่ควรเตรียม คือ เตารีด กระบอกฉีดน้ำ ที่รองรีด

ขั้นตอนการตัดเย็บเบื้องต้นมีอะไรบ้าง ?

เริ่มจากการวัดตัว ด้วยสายวัดตัว แล้วนำมาสร้างแบบในกระดาษสร้างแบบ เมื่อสร้างแบบเสร็จ นำกระดาษสร้างแบบมาตัดตามแบบ แล้วนำผ้าที่จะตัดมาวางไว้ แล้วนำตัวสร้างแบบมาวางถาบด้านบนของผ้าแล้วใช้เข็มหมุดมากลัดไว้เพื่อกันผ้าอยู่ไม่เสมอทำให้เมื่อตัดออกมาแล้วผ้าจะเบี้ยวได้ แล้วนำกระดาษกดรอยวางใต้ผ้าแล้วนำลูกกลิ้ง กลิ้งตามรอยผ้าโดยให้กดโดนกระดาษกดรอย รอยของลูกกลิ้งจะติดเป็นสีตามกระดาษกดรอยที่ว่างไว้ รอยที่เห็นใช้เพื่อเย็บตามรอยลูกกลิ้งเพื่อความตรงและการเย็บที่สวย เมื่อเสร็จแล้วขั้นเย็บให้เริ่มจากที่คอ แล้วลงมาที่ลำตัวและแขน เมื่อเย็บเสร็จแล้ว ให้ขอบเสื้อที่เลยทั้งข้างใน ข้อปก ชายเสื้อ เเซ็กริมผ้า เพื่อกันชายผ้าจะหลุยออกมา ชายเสื้อและชายข้อมือใช้เข็มสอยชายเสื้อผับให้เข้ากัน ทุกอย่างเสร็จแล้ว ก็รีดให้ดูสวยและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

ในการตัดเย็บเสื้อขั้นตอนไหนทำยากที่สุด ?

ขั้นตอนที่ยากที่สุดขั้นตอนการสร้างแบบ เพราะแบบเป็นฐานแรกในการตัดเย็บผ้าให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ ถ้าแบบสร้างไม่ถูกการตัดผ้าก็จะตัดผิด ขั้นตอนการเย็บก็จะไม่สมบรูณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การตัดเย็บเบื้องต้นความเห็น (0)