แบ่งปันความรู้กูรู "ปาล์มน้ำมัน"


กระบวนการ

การจัดการความรู้

(Knowledge Management Process)

"ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม"

ซึ่งดิฉันภูมิใจนำเสนอความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้จากบุคคลที่มีประสบการณ์จริงของชาวสวนในหมู่บ้าน และผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน "ปาล์มน้ำมัน" มาจัดการความรู้และเผยแพร่ โดยการสัมภาษณ์ ถาม-ตอบจากบุคคลจำนวน 3 คน ดังนี้...


การปลูกปาล์มน้ำมันต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง?

"ในการเลือกที่จะปลูกปาล์มน้ำมันนั้นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือ 1.สภาพพื้นที่ ซึ่งควรเป็นที่ที่มีดินระบายน้ำได้ดี มีสภาพดินเป็นกลาง 2.พันธุ์ปาล์ม ซึ่งต้องเป็นปาล์มลูกผสม ที่สายพันธุ์มีความนิ่ง ให้ผลผลิตสูง ต้นเตี้ย ทางใบสั้น และต้านทานโรคได้ด้วย 3.การบำรุงรักษา ต้องใส่ปุ๋ยอย่างน้อย 3 รอบ ต่อปี และต้องมีการตัดแต่งและเก็บทางใบด้วยเพื่อผลผลิตที่ดี"

ปาล์มน้ำมันมีกี่สายพันธุ์ และสายพันธุ์ใดที่นิยมปลูกมากที่สุด?

"สำหรับปาล์มน้ำมันมีอยู่หลายสายพันธ์โดยทั่วไปถ้าแบ่งตามพันธุกรรมจะแบ่งได้ 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ดูรา พันธุ์ฟิสิเฟอรา และพันธุ์เทเนอรา โดยสายพันธุ์ที่แนะนำให้เกษตรกรปลูกคือสายพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ฟิสิเฟอรา และแม่พันธุ์ดูร่า ซึ่งสายพันธุ์เทเนอร่าผลิตโดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ได้สายพันธุ์เทเนอร่าสุราษฏร์ธานี 1-7 และในปัจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเพื่อผลผลิตที่ดีกว่านั่นเอง"

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายธาร นวลนึก (น้าดำ) (เกษตรอำเภอ อ.พระแสง)การปลูกปาล์มน้ำมันต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง?

"ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีอายุยืนยาว แต่อายุที่จะให้ผลผลิตสูงคือ ระยะอายุ5 - 10 ปี ซึ่งในการปลูกนั้นต้องคำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ สถานที่ที่จะส่งผลปาล์มไปขายด้วยว่าคุ้มต่อการลงทุนหรือไม่ ซึ่งอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณแสง ความชื้น ลักษณะดิน พันธุ์ปาล์ม รวมทั้งการบำรุงรักษา การใส่ปุ๋ย และการตัดแต่งทางใบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยในการที่จะปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งสิ้น"

ปาล์มน้ำมันมีกี่สายพันธุ์ และสายพันธุ์ใดที่นิยมปลูกมากที่สุด?

"โดยทั่วไปปาล์มจะแบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์หลักๆ คือ พันธุ์ดูรา พันธุ์ฟิสิเฟอรา และพันธุ์เทเนอรา แต่ก็ยังมีสายพันธุ์ต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เพราะในปัจจุบันได้มีการวิจัยและขยายพันธุ์ปาล์มต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะนำไปปลูก ซึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรในอำเภอพระแสงนิยมปลูกกันอย่างมากคือสายพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา เพราะสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาปรับปรุงและมีการศึกษาวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ปลูกในประเทศไทย ตลอดจนราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูก จึงทำให้เกษตรกรนิยมปลูกกันมากที่สุด"

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบัญญัติ ภู่สาย (พี่กันต์) (ปลัดอำเภอ อ.พระแสง)การปลูกปาล์มน้ำมันต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง?

"การที่จะปลูกปาล์มน้ำมันนั้นปัจจัยแรกที่ควรคำนึงถึงคือ งบประมาณและ ค่าใช้จ่าย เป็นอันดับแรก เพราะต้องใช้ต้นทุนสูงในกรณีที่มีพื้นที่เยอะ และต้องการจะปลูกหลายๆไร่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆในการซื้อพันธุ์ปาล์มมาปลูก การใส่ปุ๋ย อีกทั้งการดูแลรักษาต้นปาล์มทั้งก่อนจะออกผลผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ปัจจัยอื่นๆก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น สภาพของดินที่จะนำพันธุ์ปาล์มไปปลูก การบำรุง การให้น้ำ การตัดแต่งทางใบ และการรักษาโรคต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อการออกผลผลิตของปาล์มนำมันอีกด้วย"

ปาล์มน้ำมันมีกี่สายพันธุ์ และสายพันธุ์ใดที่นิยมปลูกมากที่สุด?

"ตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้มีความรู้ในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันมากนักแต่สายพันธุ์ที่พอจะรู้จักคือ สายพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกกันมากที่สุดรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยเพราะพันธุ์เทเนอร่าสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่และให้ผลผลิตที่ดีตรงต่อความต้องการของตลาด และอีกสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมเช่นกันคือพันธุ์ปาล์มลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ซึ่งพันธุ์ปาล์มลูกผสมสุราษฎร์ธานีจะมีตั้งแต่พันธุ์ปาล์มลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1-7 แต่ข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักลักษณะต่างๆของทุกสายพันธุ์"

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายอัมพร หล่อพันธ์ (น้าแท็ก) (เกษตรกร อ.พระแสง)


…สรุป…


สรุปความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) จากการสัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์จากผู้รู้และมีประสบการณ์ด้านปาล์มน้ำมันทั้ง 3 ท่าน สามารถสรุปได้ว่าในการปลูกปาล์มน้ำมันจำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ คือ สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม พันธุ์ปาล์ม การดูแลและบำรุงรักษา สภาพดินฟ้าอากาศ สถานที่ที่จะส่งผลปาล์มไปขาย และงบประมาณ การใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

และจากการสัมภาษณ์ปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ดูรา พันธุ์ฟิสิเฟอรา และพันธุ์เทเนอรา ซึ่งสายพันธุ์เทเนอราแบ่งออกเป็นสายพันธุ์เทเนอร่าสุราษฏร์ธานี 1-7 และสายพันธุ์เทเนอร่าสุราษฏร์ธานี 7 นั้นเองที่เป็นที่นิยมปลูกกันมากที่สุด เนื่องจากสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาปรับปรุงและมีการศึกษาวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ปลูกในประเทศไทย และมีราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูก จึงทำให้เกษตรกรนิยมปลูกกันมากที่สุด...ที่มาของภาพ : http://www.doa.go.th/palm/st1.htmlขอบคุณแหล่งที่มา

http://www.ict.su.ac.th/th/knowledge-management/kn...


</span></strong></span></span></span>


หมายเลขบันทึก: 605528เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2016 03:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2016 18:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีนะค่ะ จะลองนำไปใช้ดูนะค่ะ

ขอบคุณนะคะ^^

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะ ลองดูค่ะ

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี