Active learning และ Flipped classroom มหาวิทยาลัยบูรพา (1)

การเรียนการสอนแบบ Active learning และ Flipped classroom

ตอนนี้ผู้เขียน อาจารย์ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์และคุณหมออานุภาพ เลขะกุล มาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อากาศที่นี่ยามเช้าสดชื่นมาก ออกไปทานข้าวเช้าพบคุณหมออาณุภาพเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายกลับออกมา อาจารย์หมอแข็งแรงจริงๆครับ ผู้เขียนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตอนเช้า เย็นนี้เล็งสระว่ายน้ำไว้แล้ว ว่าจะไปว่ายน้ำเสียหน่อย ชอบใจบรรยากาศที่นี่ครับเอาตารางกิจกรรมมาให้ดูก่อนครับ..

กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลากิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน - รับเอกสาร

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน โดย

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Learning in 21st century and Transformative Learning

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Active learning: What, Why and How?

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Flipped classroom (I)

โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๔:๓๐ – ๑๖:๐๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Flipped classroom (II)

โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อาจารย์หมออาณุภาพเริ่มการบรรยายโดยให้ดูเลข 2-88-8 ให้ผู้เข้าประชุมทายว่าเป็นเลขอะไร แล้วเฉยว่า 2 คือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเราใช้ 2% ของ GDP และ 88 คือ คุณภาพการศึกษาไทยเราอยู่ในอันดับที่ 88 ของโลกและอยู่ในอันดับที่ 8 ของอาเซียน ดู power point ข้างล่างนะครับ


ในข้อมูลของนักศึกษาและนิสิตพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ดี แต่ว่า เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง

ต้องสอนให้นิสิตมีวิธีการหาความรู้ การสอนนิสิตในปัจจุบันความรู้มันสูญหายไปได้ ทำอย่างไรให้นิสิตมีความรู้คงอยู่ตลอดไป การให้นิสิตส่งงานต้องมีการพูดคุยกัน ว่าเอามาจากไหน คุณคิดว่ามีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร ความรู้สามารถค้นหาจากที่ต่างๆได้ ...พยายามตะหนักเรื่องกระบวนการ การนำไปใช้ ...

ในสมัยก่อนการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ แต่ปัจจุบันความรู้อยู่ทุกหนทุกแห่ง สามารถเรียนรู้เองได้ ไม่ต้องมาจากการถ่ายทอดคำต่อคำ การสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในต่างประเทศจะได้ 21 st century skills ออกมา...

อาจารย์หมออาณุภาพ พยายามยกตัวอย่างเรื่อง ความรู้ไม่เปลี่ยนแต่บริบทเปลี่ยนเช่น การสอนเรื่องปรัญชาของตะวันตกแต่ตะวันออกมีอีกแบบหนึ่ง ในปัจจุบันเราเน้น performances based outcome ในปัจจุบันการเข้าถึงความรู้นิสิตหรือนักศึกษามีความรู้มาก แต่นิสิตจะต้องมีความรู้เรื่องภาษา เทคโนโลยี นิสิยใฝ่รู้ การบริหารจัดการเวลาเพื่อเรียนรู้

ปัญหาที่พบคือโมเดลการศึกษาเป็นศตวรรษที่ 19 แต่คนเป็นคนศตวรรษที่ 21 ครูไม่สามารถสอนนักเรียนในทุกๆอย่างได้ ทำอย่างไรให้นิสิตอยู่กับการศึกษาหรือการสอนได้ (engagement) ตลอดเวลา นิสิตปรับตัวได้เร็ว การเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนตนเองก่อน ตอนนี้เนื้อหาไม่ใช่สิ่งสำคัญตลอดไป การศึกษาไม่อยากได้ครูที่เติมความรู้ให้แก่นักเรียนเหมือนการเติมน้ำมัน
มีกิจกรรมให้อาจารย์ระดมความคิดด้วยครับ

ตอนบ่าย อาจารย์ดร.จันทวรรณ เริ่มบรรรยายตอนกลางวันต่อเรื่อง Flipped classroom

การออกแบบชั้นเรียนในฝันของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคำถาม

1.Design Your Dream Classroom

2.List website/software you use for your class

3. Imagine software abilities you want for your classการนำเสนอของอาจารย์

ชอบอาจารย์ท่านนี้นำเสนอดีมาก

อาจารย์ดร.จันทวรรณ แนะนำ VDO creation desktop software ดังนี้

Screen-Cast-O-Mattic (free) Web-based

Jing (free ) Download for Mac or PC

Educreations (free) Web-Based

Snagit ($50) Download for Mac or PC

Camtasia Studio ($99-150)

นอกจากนี้ยังมี VDO creation tablet/mobile apps เช่น

ScreenChomp (free)

Educreations (free)

Show Me (free)

Explain Everything ($2.99)

อาจารย์ดร.จันวรรณแนะนำการใช้ Clip video ง่ายจากโปรแกรม Explain Everything

อาจารย์ดร.จันทวรรณ บรรยายเรื่อง Flipped room และการใช้ www.classstart.org ให้อาจารย์ทุกๆท่านลองใช้โทรศัพท์เปิดชั้นเรียน

ตอนนี้ผู้เขียนรอทำกิจกรรม ท่านคุณหมออาณุภาพจะบรรยายก่อนครับ แล้วจะมาเขียนรายละเอียดเพิ่มนะครับ ขอบคุณครับ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (18)

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-รออ่านและดูคนว่ายน้ำ..55

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

เอาภาพการบรรยายมาเพิ่มให้แล้วนะครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นสไลน์นี้ ... การศึกษษไทย น่าเป็นห่วงนะคะ

ดีใจมากค่ะที่เผยแพร่ขยายผล Active Learning เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับพี่เปิ้น

เราจะต้องช่วยกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

คุณหมออาณุภาพและดร.จันทวรรณบรรยายได้เข้าใจง่าย

ผมมาเรียนรู้และมาช่วยทำกระบวนการครับ

เขียนเมื่อ 

ความรู้ใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ผมมา "แอบดู" ครับ 555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ต้นมากครับ

ที่ได้ความรู้ใหม่ลองไปใช้ www.classstart.org ดูนะครับ

ได้ลองใช้ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ was

ที่มาแอบดู

สนใจไหมครับ

5555

เขียนเมื่อ 

เห็นสถิติ 2-88-8 แล้วรู้สึกเป็นห่วงมากครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่านิสิตชั้นปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยถอยลงเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2-4

ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เขียน และอาจารย์ดร.จันทวรรณ
ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปถึงการเรียนการสอนด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เอาฝนมาให้ เป็นกำลังใจคนทำงานจ้าา


  • การศึกษาบ้านเรามีเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเยอะจริงๆครับ แค่ที่โรงเรียนที่รู้ก็หลายเรื่องแล้ว..
  • ขอบคุณความรู้ครับ น่าสนใจเลยครับพอพูดอย่างนี้ 2-88-8
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ,
วันหลังถ้ามีเวทีเช่นนี้อีก แจ่้งล่วงหน้าหน่อยนะครับ ผมจะส่งหนังสือไปสมทบแจกฟรีเพื่อเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน ครับ

...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ roj มากครับ

เป็นเรื่องน่าคิดเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

ฝนตกเยอะมาก

คุณครูย้ายไปหนึ่งท่านนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูธนิตย์ โรงเรียนบ้านเรา

มีปัญหาเรื่องคุณครู ไม่ตรงเอกและขาดครูครับสำหรับโรงเรียนไกลๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณแผ่นดิน

ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้

จะแจ้งล่วงหน้าเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ