เมื่อวันจันทร์ที่  30 ต.ค. 49 เวลา 13.00 - 15.30 น. ที่ผ่านมา  ดิฉันได้ประเดิมสอนชั่วโมงแรกของรายวิชา "วิชาชีพรังสีเทคนิค" ในหัวข้อ บทนำวิชาชีพและจรรยาวิชาชีพ แก่นิสิตรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 รวมทั้งหมดก็เกือบ 100 คน

          วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหัวข้อนี้ หลักๆ คือ เพื่อให้นิสิตมีเจตนคติที่ดีและยอมรับว่าวิชาชีพรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคม

          การสอน 3 ชั่วโมง ให้เกิดเจตนคติที่ดีดังกล่าว สอนด้วยการบรรยายคงไม่เป็นผลแน่ ดังนั้น  ดิฉันจึงเลือกสอนด้วยการฉายวีดีโอ เรื่อง Patch Adams

 ตัวจริง    ตัวแสดง

          เมื่อหนังจบ นิสิตยังได้ฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์  ซึ่งเป็นเรื่องจริงและเป็นปัจจุบันที่สุด  ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดที่ป่วยด้วยโรค Aplastic anemia ด้วย

          นอกจากนี้  อาจารย์ยังให้ต้นฉบับเอกสารอ่านเพิ่มเติม แก่นิสิตไปอ่านประกอบ เป็นบทความของ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  เรื่อง ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์

          มาถึงวันนี้  ได้เวลาประเมินกันแล้ว

          ขอให้นิสิตที่เรียนในวันนั้นทุกท่าน  บันทึกในช่องแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่อไปนี้ ส่งอาจารย์ใน Blog นี้เลย (ภายในวันที่ 17 พ.ย. 49)

  • สิ่งที่นิสิตประทับใจที่สุด หลังจากได้ชมภาพยนตร์ เรื่อง Patch Adam คือ.....กรุณาให้เหตุผลประกอบ
  • ภาพยนตร์เรื่องนี้ ทำให้ทัศนคติ เกี่ยวกับเรื่องอะไรในตัวของนิสิตเปลี่ยนไปบ้าง ?    ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง  ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร  และขณะนี้เป็นอย่าง กรุณาอธิบายด้วยว่าทำไม
  • ขอให้นิสิตสกัด ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ จากภาพยนตร์  และจากการอ่านบทความของ อ.ประเวศ ด้วยตนเอง และเขียนให้เข้าใจ