การเรียนการสอนครั้งที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ เริ่มจากที่ได้เข้าพบอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ประไพ ฉลาดคิด ซึ่งอาจารย์ได้กล่าวทักทายนักศึกษาและถามถึงประสบการณ์การเข้าร่วมสัมมนาและการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และท่านอาจารย์ได้บอกว่า เดี๋ยวจะได้พบกับอาจารย์ผู้สอนอีกท่าน พอดีอาจารย์ตื่นสาย พักเดียวผศ.ดร.กฤษดา ก็เข้ามาพอดี ตาแดง ๆ จริงจริงด้วยครับ (ผมพูดเล่นครับอาจารย์) แล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงรายละเอียดของการเรียนการสอนในวิชานี้ต่าง ๆ จนกระผมเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับ