การเข้าถึงชุมชนป่าร่อน :  โรงเรียนวัดวังไทร แรงจูงใจ   :  ชุมชนตำบลป่าร่อน  และใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีคุณค่า  กระจัดกระจาย  การเข้าถึง เสียเวลา  ยุ่งยาก  และเสี่ยงต่อผู้เรียนในการเดินทางและการนำเข้าสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วิธีการ  :  สร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงคุณค่า กับภูมิปัญญาสืบสานต่ออนาคต สำรวจโดยผู้ปกครอง ครู ผู้เรียน จัดเก็บรวมรวมข้อมูล โปรแกรม Autoware  ทั้งระบบและสาระสำคัญให้ผู้เรียนเข้าถึงผ่านระบบ ICT ของโรงเรียน

ผลสำเร็จ   :            ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้รวดเร็ว  กว้างขวาง  หลากหลาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ประกันความปลอดภัย  ลดอัตราเสี่ยงได้ร้อยละ 100   ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถบริการประชาชนทั่วไปได้

เงื่อนไขความสำเร็จ   :  บุคลากรผู้รับผิดชอบมีทักษะ ICT มีครุภัณฑ์ Computer  พอเพียงกับผู้เรียน