วิเคราะห์ความต่างของ blogspot และ gotoknow

Blog : สมุดไดอารีส่วนตัว 

       ในการใช้งานแต่ละโปรแกรมจะมีความเหมือน/ความต่าง/ความยากง่ายไม่เหมือนกัน  ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด ในส่วนของ blogspot และ gotoknow  มีความต่างกันในเรื่องต่อไปนี้

blogspot

1. รูปแบบการให้บริการ .com  (เป็นองค์การทางการค้า)  

2. เข้าอ่านข้อความโดยใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ช่อง sign in

3. หน้าแรกที่เจอจาก sign in จะเป็น title ของแต่ละเรื่องโดยไม่มีรายละเอียด

4. การแก้ไขข้อความจะต้องเข้าไปใน edit แล้วทำการแก้ไข และเก็บโดยใช้ ปุ่ม publish

5. ดูหน้ารายละเอียดโดยการคลิกปุ่ม viewbog

gotoknow

1. รูปแบบการให้บริการ .org   (เป็นองค์กรทีไม่แสวงหากำไรทางการค้า)  

2. Blogger Hompage จะแสดงประวัติส่วนตัวของเจ้าของblog มี menu ชื่อเรื่อง และรายละเอียดบางส่วน ถ้าจะดูรายละเอียดทั้งหมดให้คลิกที่มีต่อ

3. บอกวันที่ และเวลาในการปรับปรุงครั้งล่าสุด

4. เพิ่มการบันทึกมีกระบวนการที่ต้องทำเหมือน ๆ กันทุกครั้ง

5. การดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับ blog จะดำเนินการในแผงควบคุม