Influencer: ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ช่วงวันที่ 22-23 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Influencer: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดโดย สสส. โดยเนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1) การกำหนด Results หรือ ผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดชึ้น ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับการทำงานที่หลายคนคุ้นเคยคือการการกำหนดเป้าหมาย (Goals) ที่ต้องการจะไปให้ถึง

2) การวิเคราะห์พฤติกรรมหลัก (Vital Behavior) ซึ่งจะนำไปสู่ Results ที่ตั้งเอาไว้

3) การวิเคราะห์ Six Sources ที่เป็นอุปสรรคที่ยังไม่สามารถทำ Vital behavior ให้บรรลุ Results ได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 3 ระดับ คือ ส่วนของแรงจูงใจ (Motivation) และ ส่วนของความสามารถ (Ability) ในระดับบุคคล (Personnel) ระดับสังคม (Social) และ ระดับโครงสร้าง (Structure)

4) วิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategy) เพื่อแก้ไขอุปสรรคในข้อ 3) ในแต่ละส่วนและแต่ละระดับ

5) การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาสาระอาจจะคล้ายคลึงกับการอบรมการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมศาสตร์ แต่ด้วยเป็นการอบรมโดยบริษัทเอกชน จึงได้เรียนรู้วิธีการที่แปลกออกไป การทำ workshop ที่อิงกับประสบการณ์ตัวอย่างจากต่างประเทศ ทำให้เห็นมุมมองวิธีคิดที่น่าสนใจไปอีกแบบ ที่สำคัญ ทำให้ได้เรียนรู้วิธีคิดของ Influencer คนไทยที่ได้รับการยกย่อง คือ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการทำงานโครงการถุงยางอนามัย 100% ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของคนไทย ในยุคที่ประเทศไทยต่อสู้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุและโรคเอดส์ได้อย่างประสบความสำเร็จยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและการวิจัยความเห็น (0)