CADL_เครือข่ายอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป _ ๐๑ : ที่มาที่ไปและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พันธกิจของสำนักศึกษาทั่วไปที่ผ่องถ่ายกลายมาเป็นภารกิจของฝ่าย CADL ประการสำคัญอย่างหนึ่ง ใน ๙ ประการ (ซึ่งเคยรายงานไว้ที่นี่) การสร้างเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ต่อไปผมขอเรียกชื่อโดยเจาะจงเอาความสำเร็จที่คาดหวังไว้เบื้องหน้า มาเป็นสัญลักษณ์ว่า "PLC อาจาารย์ผู้สอน GE" ซึ่งก็คือ ชุมชนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (Professional Learning Community for General Education) นั่นเอง

กระบวนทัศน์

หลักการ คือ ถ้าอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกคนตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญของการศึกษาทั่วไป จะเกิดกระบวนการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างทั่วถึงเพราะทุกคน "เอานิสิตเป็นตัวตั้ง" และจะจัดการเรียนการสอนที่มีพลัง มีความสุขสนุกทั้งผู้เรียนและผู้สอน มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และบ่มเพาะอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม

ปัญหาคือ จะทำอย่างให้ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป และเห็นโอกาสในการสร้างนิสิตที่สังกัดในสาขาวิชาของตนให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรสาขาวิชาของตนๆ

สมมติฐานคือ หากสามารถสร้าง PLC อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกวิชา จะทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ได้

กระบวนการ

สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ออกแบบรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไปกับคณะ-วิทยาลัย โดยใช้กลไกราชการคือ ใช้คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขึ้น ๘ ชุด (ดังรูป) ได้แก่ ๑) กรรมการอำนวยการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้บริหารระดับคณบดีจากทุกคณะ-วิทยาลัยเป็นกรรมการ มีผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและกำกับดูแล ๒) กรรมการประสานงานและกำกับติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มี ผอ.สำนักฯ เป็นประธาน มีรองฝ่ายวิชาการจากทุกคณะ-วิทยาลัย เป็นกรรมการ และมี รองผอ. ฝ่ายเครือข่ายวิชาการของสำนักฯ เป็นเลขานุการ และ ๓) อนุกรรมการประสานงานและกำกับติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มี ผอ.สำนักเป็นประธาน รองผอ.ทุกคนเป็นกรรมการ และมี ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ ชุดที่ ๔) - ๘) เป็นอนุกรรมการกลุ่มวิชา ๕ กลุ่มวิชา ซึ่ง ผอ.สำนักฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารสำนักฯ ทุกคน แบ่งกันรับผิดชอบคนละกลุ่มวิชา เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการประสานและติดตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา ตามที่แสดงดังรูป

ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่นี่

ขอจบฮ้วนๆ นะครับ ขอหลักสักหน่อย บันทึกหน้าว่ากันต่อเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างเครือข่ายที่ผ่านมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม ยินดี ครับ