ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ได้รับเชิญจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 ท่าน ถือว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เริ่มพิธีเปิดเวลา 13.00 น กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เปิดเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ โดย นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปผลการจัดทำโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดย ศงดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

หัวใจสำคัญของงานอยู่ที่การอภิปรายเรื่อง "สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่อยอดบูรณาการเครือข่ายเชื่อมโยงสู่อาเซียน ประกอบด้วยผู้อภิปราย 4 ท่าน ได้แก่

1.นางนิตยา จันทรืเรือง มหาผล อดีตโฆษกประจำกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายเรื่อง "สถานการณ์การท่องเที่ยวอาเซียนและโอกาสทางการตลาด" ผมไม่เคยรู้จักเพิ่งมีโอกาสได้ฟังท่านอภิปรายเป็นครั้งแรก ผมประทับใจในลีลาและมุมมองในการนำเสนอของท่านมาก เสียดายที่ทางผู้จัดให้เวลาท่านน้อยเกินไป

2.นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อภิปรายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนสู่มิติการพัฒนาท่องเที่ยวและกีฬาไทย"

3.นายภารเดช พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน อภิปรายเรื่อง "โอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเครือข่ายสู่ความยั่งยืน" ท่านเปิดเรื่องด้วยการเปลี่ยนหัวข้อเป็น " โอกาสการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทางรอดของธุรกิจท่องเที่ยว"

4.ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ อภิปรายเรื่อง "สร้างทุนมนุษย์พันธ์ใหม่ต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับอาเซียน สรุปก็คือให้สร้างคนดี มีศีลธรรมและค่อยพัฒนาให้เป็นคนเก่ง

ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

การอภิปรายใช้เวลามากกว่ากำหนดการ ทำให้การเสวนาจากตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวในภาคต่างๆต้องล่าช้าออกไป ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปก่อนเป็นจำนวนมาก ตัวแทนของกลุ่มท่องเที่ยวที่ขึ้นนำเสนอบนเวทีประกอบด้วย

1.ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ

2.นายกิติศักดิ์ เจียรพงษ์ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง

3.นางสุนัฏดา ปัทมะโยธิน กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4.นายสมพร สาระการ กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร

5.นายวิชัย กาวิชัย กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach

ดำเนินรายการโดย นางสาวพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

24 มิถุนายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีใจที่สุด ได้เห็นภาพนี้ค่ะ ท่านอาจารย์ของหมอเปิ้นเองค่ะ ท่าน ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ... ขอบคุณท่าน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท มากๆ นะคะ