หลักสูตรการพัฒนา 7 Habits เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ พัฒนาได้ด้วยการพัฒนา 7 Habits หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กร

กำหนดการโครงการฝึกอบรม


วันที่ 1

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

07.00-08.00

ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก

เจ้าหน้าที่

08.00-09.00

พิธีเปิดโครงการกล่าวต้อนรับสู่ความสำเร็จ/แนะนำ/นันทนาการ

อ.ญาณภัทร

09.00-09.30

บรรยายเรื่อง: การพัฒนา 7 Habits เพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

อ.แพรภัทร

09.30-09.45

รับประทานอาหารว่าง /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

09.45-12.00

ฐาน: อุปนิสัยที่ 1 ต้องเป็นฝ่าย เริ่มต้นทำก่อน (Be Proactive)

ฐาน: อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the end in mind)

ฐาน: อุปนิสัยที่ 3 ทำตามลำดับความสำคัญ (Put first thing first)

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-15.00

ฐาน: อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ ชนะ - ชนะ (Think win - win)

ฐาน: อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek first to understand, then to be understood)

ฐาน: อุปนิสัยที่ 6 ประสานพลัง (Synergize)

วิทยากร

15.00-15.15

รับประทานอาหารว่าง /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

15.15-16.30

ฐาน: อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คม (Sharpen the saw)

วิทยากร

16.30-17.00

สรุปผลกิจกรรมฐาน/พิธีปิดโครงการ/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิทยากร

หมายเหตุ

วิทยากร จำนวน 4 ท่าน ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน แบ่งกลุ่มๆละ 10 คน 4 สี 4 ทีม

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงความเห็น (0)