โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 : 2

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ระหว่างวันที่ 6–7 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด พระปริยัติธรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2558 ในโครงการฯ ดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดแข่งขันการจัดโต๊ะหมูบูชา การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และหมอลำพื้นบ้าน ผลการประกวดกิจกรรม ดังนี้

1. ผลการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา

รางวัลชนะเลิศ ชุมชนวัดมิ่งเมือง

รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดเหนือ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนบ้านโนนรัง

2. ผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ตอบปัญหาธรรมะในห้องสอบ)

รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุนิสา มหานิเทศ

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวหทัยทิพย์ โพธิกะ

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนากร งามดี

3. ผลการประกวดหมอลำพื้นบ้าน

รางวัลชนะเลิศ นายอภิชัย ใจดี

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวุฒิพงษ์ ภูผารส

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายยุทธา บุญแสน

วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)