ชื่อโครงการวิจัย:(ภาษาไทย) นโยบายของรัฐในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา (ภาษาอังกฤษ) State Policy to Enhance health, The Elderly, According to Buddhism


ชื่อโครงการวิจัย:(ภาษาไทย) นโยบายของรัฐในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา

(ภาษาอังกฤษ) State Policy to Enhance health, The Elderly, According to Buddhism

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย

Pโครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา1ปี ปีนี้เป็นปีที่ 1 รหัสโครงการวิจัย..…….....…

Iระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)*

IIระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)

- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก : เรื่อง ...........................................

- นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย..............................

ส่วน ข: องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย

1. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน

1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย

ผศ.คนอง วังฝายแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เลขที่ 665 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 054431556

E-mail kanongmcu@gmail.com

1.2 หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เลขที่ 665 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

1.3 หน่วยงานสนับสนุน

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035-24800-5

2. ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์(Applied research)

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย สาขาการศึกษา

4. คำสำคัญ (keyword) ของโครงการวิจัย

นโยบายของรัฐ หมายถึง แนวทางในการบริหารงานของรัฐที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การตรากฎหมายและ การกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

การเสริมสร้าง หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ ด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ
สุขภาวะ หมายถึง สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ผู้สูงอายุ หมายถึงผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

พระพุทธศาสนาหมายถึงแนวทางการดำเนินงานการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ที่เกี่ยวพันกับวิถีพุทธ

5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ตื่นตัวต่อการเข้าสู่สังคมที่มีประชากรสูงอายุโดยเฉพาะในหมู่นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ ภาวะประชากรสูงอายุ ไว้ในจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาหลายครั้ง รวมทั้งในฉบับนี้ด้วย ซึ่งให้ภาพการที่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ ปีนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงต้นของการมี ภาวะประชากรสูงอายุ คือมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 10.5 ภายใน 15 - 20 ปี ระเบิดผู้สูงวัย คงได้ทำงานเต็มที่ สังคมไทยจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ โดยประชากร 5 คน จะมีผู้สูงอายุประมาณ 1 คน คนวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ประมาณ 2-3 คน จะมีภาระต้องดูแลผู้สูงอายุ 1-2 คน ความสามารถในการดูแลผู้สูงวัยจะลดลงจากปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10 ไปอีกครึ่งหนึ่ง (เหลือร้อยละ 5) ในอีก 20 ปีข้างหน้า แล้วสังคมไทยได้เตรียมการอะไรบ้าง สำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ [1]

ภาครัฐก็ได้มีการเตรียมการในหลายด้าน ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ โดยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในรูปเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ในปี พ.ศ. 2548 ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่ยากจน พิการและด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์จากภาครัฐโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 300 บาท/คน/เดือน ในส่วนภูมิภาค จำนวน 527,083 คน กทม. ได้รับ 500 บาท/คน/เดือน จำนวน 1,447 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,900 ล้านบาท (กระทรวงมหาดไทย, 2548) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรสูงอายุที่ยากจน (ผู้สูงอายุที่ยากจนมีประมาณ 1.1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547) หรือประมาณร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรสูงอายุทั้งหมด (ซึ่งมีประมาณ 7 ล้านคน) อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สูงอายุที่ยากจนอีกประมาณ 3 ใน 4 ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

5.1 เพื่อศึกษาแผนนโยบายของรัฐในการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา

5.2 เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา

5.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา

6. ขอบเขตของโครงการวิจัย

6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ศึกษาแผนนโยบายของรัฐในการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาศึกษากระบวนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา
6.2 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูล โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายของรัฐในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ศึกษาหลักการทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐ โดยการจัดเวทีสัมมนา และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) พระสังฆาธิการและผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ พระสังฆาธิการและผู้สูงอายุ 78 ตำบลๆ ละ 5 รูป/คน จำนวน 390 รูป/คน โดยแบ่งตำบลตามการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

6.3 ขอบเขตในด้านเวลา 1 ปีงบประมาณ
6.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ พระสังฆาธิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ได้ทราบนโยบายของรัฐที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา

7.2 ได้ทราบถึงการวางแผนเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา

7.3 ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา

เพื่อนำองค์ความรู้ในด้านนโยบายของรัฐที่มีต่อการเสริมสร้างความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุและรูปแบบแนวทางการพัฒนาส่งเสริมช่วยเหลือสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่ยั่งยืนต่อไป

8. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

1)ดำเนินการถ่ายทอดให้กลุ่มตัวอย่างในการเข้าไปเก็บรวมรวมข้อมูลตามขอบเขตกลุ่มประชากรตัวอย่างในลักษณะการแลกเปลี่ยนปรึกษา และประเด็นการวิจัย

2) ดำเนินการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดเป็นองค์ความรู้เผยแผ่สู่เวทีสาธารณะในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย สถาบัน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3) ดำเนินการถ่ายทอด องค์ความรู้ ที่ได้จากผลการศึกษาสู่สาธารณะ

9.วิธีการดำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Work) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายของรัฐในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ศึกษาหลักการทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐ เป็นต้น

9.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Work) โดยการจัดเวทีสัมมนา และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) พระสังฆาธิการและผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา

9.3 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ พระสังฆาธิการและผู้สูงอายุ 78 ตำบลๆ ละ 5 รูป/คน จำนวน 390 รูป/คน โดยแบ่งตำบลตามการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

10. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม


11. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2559

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ลงพื้นที่ศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มเป้าหมาย

3. รวบรวมข้อมูล

4.วิเคราะห์ข้อมูล

5. สรุปผล/รายงานผลการวิจัย

12. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย

1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และพระสังฆาธิการกับผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา

2) มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนำมาประกอบใช้ในการศึกษาวิจัยที่สมบูรณ์พร้อมใช้ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์(เครื่องพิมพ์)

3) คณาจารย์ มีความพร้อมและสามารถประสานงานวิจัยต่างๆ ได้

4) ปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม คือ งบประมาณในการสนับสนุนโครงการวิจัย*รอรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[1] กุศล สุนทรธาดา. www . popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.php?articleid=54

หมายเลขบันทึก: 591284เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2015 09:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2015 18:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี