การขับเคลื่อนคู่มือนิเทศภายใน : สู่การนำไปปฏิบัติของสถานศึกษา

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ ต้องเรียนรู้ วัฒนธรรมการทำงาน ไปพร้อมๆ กัน อีก สามเดือน ต่อจากนี้ ก็คงจะมีประเด็นเรื่องเล่า ข้อค้นพบ ใหม่ๆ ในการทำงาน


ปีการศึกษาที่แล้ว หลังจาก ร่วมกันทั้งขยับ ทั้งขับเคลื่อน กันอยู่หลายยกใหญ่ๆ
ความเดิม ติดตามอ่านที่บล็อก

1. ว่าด้วยเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอดอนจาน
2. สะท้อนผลการนิเทศการศึกษา : ทบทวนการทำงาน ของศึกษานิเทศก์ และ สถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
3. ขับเคลื่อนต่อ PLC ..ใกล้เข้ามาทุกขณะ ตอน จัดทำคู่มือนิเทศภายในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายดอนจาน

วันนี้ ทางคณะศึกษานิเทศก์ เราแจ้งผ่านประธานกลุ่มเครือข่าย เกี่ยวกับ การขอความร่วมมือ เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจง การนำคู่มือการนิเทศภายในฯ ซึ่งเป็นภารกิจ ของสถานศึกษา ที่พวกเรา ได้ช่วยกันทำ จนเป็นคู่มือการทำงานของเครือข่าย ฯ ให้มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง ของสถานศึกษา โดย (ภารกิจนิเทศภายในฯ เป็นภารกิจของ ผอ.รร.ที่ต้อง ขยับให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง) แต่เมื่อ ที่ผ่านมา ภารกิจนี้ อาจถูกมองข้าม ละเลย .การนิเทศภายนอก (ศึกษานิเทศก์) ต้อง เป็นผู้ ผลักดัน ให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร
เราได้สรุป แนวทาง การนำ คู่มือ (ที่พวกเราช่วยกันสร้าง) ไปยัง ครูใน รร.ทุกคน ดังนี้
1. ผอ.ควรสำเนา ให้ครูทุกคน ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ประเด็นการนิเทศ ทั้ง 5 เรื่อง (PLC ภายใน รร)
2. กำหนด ปฏิทิน นัดหมายการนิเทศ
3. ปฏิบัติการนิเทศ
4. สะท้อนผลการทำงาน ภายใน โรงเรียน

คณะเรา นัดหมาย นิเทศ ร่วมกัน เป็นทีม ที่ประกอบด้วย ครู ผอ.รร.และ ศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตาม การทำงาน โดยผู้นิเทศภายนอก ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนสิงหาคม 2558 ทุกคน ก็รับทราบ การทำงาน

ประเด็น ที่ตัวเองประเมิน . ยังพบว่า ผอ. และ ครู ใน สถานศึกษา ที่มาประชุมในวันนี้ เหมือน ไม่แน่ใจ ใน วัฒนธรรมการเรียนรู้ การทำงาน ใหม่ จะเป็นอะไร อย่างไร ในอนาคต สิ่งที่ เขาช่วยกันทำ หลายอย่างเกิดจากการผลักดัน ที่เกิดจากการทำงาน เพื่อให้มีความเป็นระบบ ..

ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ ต้องเรียนรู้ วัฒนธรรมการทำงาน ไปพร้อมๆ กัน อีก สามเดือน ต่อจากนี้ ก็คงจะมีประเด็นเรื่องเล่า ข้อค้นพบ ใหม่ๆ ในการทำงาน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)