แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เศรฐกิจพอเพียง กับลุ่มเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัทลุง


กลุ่มที่ 10 กลุ่มทำนาโคกทราย นาย อ๊อด จันทองแก้ว เป็นประธาน ธุรกิจ รับฝาก กู้ยืม จำหน่าย ปุ๋ย ทำนา แปรรูปข้าวสังข์หยดเป็นกาแฟกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปากพะยูน ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ในปี 2558 ซึ่งโครงการนี้ ทางสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้หนุ่นเสริม

กิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2551 ได้มีกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์เข้าร่วมโครงการมาทุกปี

ในปี 2558 นี้ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้ขยายจำนวนกลุ่มเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 5 กลุ่ม

ทางสำงานสหกรณ์จังพัทลุงโดย คุณ สมศักดิ์ บุญโยม ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกลุ่มที่เคยได้รับการหนุนเสริม กับกลุ่มใหม่ที่ได้รับการหนุนเสริม ปี 2558 ขึ้นที่

สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาม 2557 ที่ผ่านมา ว่าแต่ละกลุ่ม

ได้ทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในเรื่องอะไร มีอะไรที่พอจะให้เพื่อนไปดูได้

และได้เชื่อมโยงเครือข่ายกันอย่างไร

เริ่มจากกลุ่มทำนาตะโหมด มีนายอรุณ ไพชำนาญ เป็นประธาน ก่อตั้งมา 40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มแนว

หน้าได้ชวนแลกเปลี่ยนดังนี้ กลุ่มทำนาตะโหมดพัฒนาองค์กรด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

คือ ด้านพัฒนาองค์กร

ด้านพัฒนาธุระกิจ

ด้านส่งเสริมหลักเศรฐกิจพอเพียง

ด้าน ส่งเสริิมสวัสดิการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมเศรฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มย่อย

ทำนาข้างสังข์หยด ส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ ที่สามารถมาดูมาศึกษาได้ และได้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย

กับกลุ่มทำข้าวสังหยด

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทำนาตำนาน มีคุณเพิ่มเป็นประธาน เข้าร่วมโครงการณ์เศรฐกิจพอเพียงเมื่อปี2552

มีกิจกรรม รับฝาก กู้ยืม และทำธุระกิจซื้อข้าว มีกิจกรรม ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์

โครงการเศรฐกิจพอเพียงมีการเลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด และปลูกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรมที่กลุ่มอื่นจะมาแลกเปลี่ยนคือ ผักปลอดสารพิษ

มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผักปลอดสารพิษ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โตนดด้วน มี นายธวัชชัย นาคะวิโรจน์ เป็นประธาน

มีธุระกิจ รับฝาก กู้ยืม ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์

กิจกรรมที่จะให้มาแลกเปลี่ยนดูงานคือ การผลิต ปุ๋ยสั่งตัด

การวิเคราะห์ดิน

การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตำบลดอนทราย

กลุ่มที่ 4 กลุ่มทำสวนลำสินธ์ เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2553 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว

ปลูกผักผสมผสาน ปลูกพืชไร่ ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ปลูกผักสมุนไพร

กิจกรรมที่จะไปเยี่ยมชมคือ การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์

เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มพืชไร่ กับกลุ่มทำเครื่องแกง

กลุ่มที่ 5 กลุ่มเลี้ยงสัตว์คลองใหญ่ใต้ มีนายอารี หมีนเยะเป็นประธาน กิจกรรม เลี้ยงปลา

เลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ ทำนาโยนข้างสังหยด แปรรูปหมาก ทำสบู่จากหมาก

โดยเอาเส้นใยลูกหมากส่งทำผ้า กระดาษและทำสบู่กรีเซอรีน

เชื่อมโยงจัดระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยน

สินค้า

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร

กลุ่มที่ 6 กลุ่ม สกย ในกลอย เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อปี 2537 เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

มีสมาชิก 400 คน รับการสนับสนุนโครงการเศรฐกิจพอเพียงเมื่ปี 2553

กิจกรรมกลุ่ม ทำสวนยาง เลี้ยงปลา ทำปุ๋ย ปลูกสละ ไม้ผล และพืชไร่ ผักเหลียง กล้วยไข่ ถั่ว แตงโม

กิจกรรมที่จะศึกษาดูงานคือการแปรรูป สละลอยแก้ว

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มสหกรณ์มีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร

กลุ่มที่ 7 สหกรณ์การเกษตร พนมวังก์ เริ่มจากกลุ่มทำนาเมื่อปี2513 แปรรูปเป็นสหกรณ์

ปี 2523 ได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศปี 2552 ธุรกิจ รับฝากเงินและกู้ยืม

ผลิตอาหารสัตว์ กิจกรรมปั๊มน้ำมัน การรวบรวมผลผลิต เปิดตลาดเขียงหมูให้สมาชิก

กิจกรรมที่นอนจากยางพารา

เชื่อมโยงกับเครือข่ายสหกรณ์

กลุ่มที่8 สหกรณ์ป่าบอน ธุระกิจ รับฝาก กู้ยืม รวมรวมผลผลิต รับซื้อน้ำยาง เศรฐกิจพอเพียง

กลุ่มผูกผ้าและดอกไม้สด ปลูกมะละกอ ผลิตปุ๋ยชัวภาพ

มาดูงานได้ทั้ง 3 กิจกรรม

กลุ่มที่ 9 กลุ่มเกษตรกรทำสวน ควนสามโพธิ์ เศรฐกิจพอเพียง ปลูกผัก ทำเครืองแกง เลี้ยงปลา

ดูงานได้ทั้ง 3 กิจกรรม

กลุ่มที่ 10 กลุ่มทำนาโคกทราย นาย อ๊อด จันทองแก้ว เป็นประธาน ธุรกิจ รับฝาก กู้ยืม จำหน่าย

ปุ๋ย ทำนา แปรรูปข้าวสังข์หยดเป็นกาแฟ

เชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปากพะยูน

ซึ่งกลุ่มน้องใหม่ที่ดำเนินโครงการ ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง จะได้ลงตามไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

กลุ่มต่างๆที่ดำเนนกิจกรรมมาก่อน พี่สอนน้องจะได้ไม่ผิดพลาดตามเป้าหมายของปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

(ขอบคุณที่ติดตาม ตอนต่อไป ลงพื้นที่สวนสละลุงนันบ้านในกลอย ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง)

หมายเลขบันทึก: 582923เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2014 15:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2014 22:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

...เกษียณแล้ว....บัง...ขยันใหญ่มากมายเลยนะคะ .....โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายดาย

ใจ สู้หรือเปล่า
ไหว ไหมบอกมา
โอกาส ของผู้กล้า
ศรัทธา ไม่มีท้อ....16 - 18 มกรา 58 ตั้งใจจะชวนลุงวอ ไปล่องแพที่ประทิว แล้วต่อไปหาพี่หมอเปิ้นที่บ้านลาด แต่ช้ากว่าครูหยินไปก้าวหนึ่ง ครูหยินชวนไปค่ายซาไก ซะแล้ว....แป๊วววววว...เลย แง ๆๆๆๆ

ขอบคุณท่านอาจารย์ jj

หลังเกษียณ ก็กระสันต์ งานเกษตร

พอเพียงเป็นเหตุ ให้ศึกษา หลักปรัชญา

ลงพื้นที่ ยึดชุมชน เป็นศาสดา

ด้วยศรัทธา ความพอเพียง เหวี่ยงความคิด"


เรียน คุณหมอเปิ้ล ขอบคุณที่ชื่นชม

ไป งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมา

ตั้งใจจะแวะเยี่ยม แต่ทางบ้าน โทรมาบอกน้ำท่วม

ประชุมเสร็จก็รีบกลับ

โชคดีที่ น้ำท่วมไม่มาก ฝนหยุดตกแล้ว

สบายใจแล้วครับ


สวัสดีปีใหม่คุณแสง

ขอบคุณที่ส่งกำลังใจเสมอมา

ขอบคุณ โกทูโนว์ ที่ทำให้รู้จักกัน

เรียนน้องมะเดื่อ

เสียดาย ติดขึ้นเขาบรรทัด กับ เกลือเงาะเสียแล้ว

ล่องแพปะทิว ยังไม่เคยไปเหมือนกัน

ขอให้มีความสุขสมปรารถนาทุกประการค่ะ..

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี