สัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (19/12/57)

การสัมนาในครั้งนี้ เป็นการพูดในเรื่อง ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการเตรียมตัวก่อนการสำเร็จการศึกษา ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน มีการส่งเอกสารคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ติดตามผลการส่งคำร้อง และการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)