ร่วมงานถอดบทเรียนนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว (๑)


เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน นี้ ข้าพเจ้าได้รับเชิญด้วยความขอบคุณให้ไปร่วมประชุม และให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่๑/๒๕๕๗ ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ที่จัดร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ กทม. ที่สนับสนุนให้สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาคระยะที่ ๒ โดยได้จัดหลักสูตรนักถักทอชุมชนเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (มกราคม ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยมีบุคลากรท้องถิ่นจากเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบลของอปท.(

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ในพื้นที่เป้าหมายนำร่อง ๑๓ ตำบลใน ๕ จังหวัด จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมในโครงการนี้

การประชุมในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทีมนักถักทอชุมชนฯแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท ที่ได้รับการพัฒนาเข้าหลักสูตรนักถักทอจากโครงการข้างต้น มานำเสนอความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงาน ที่ประกอบด้วย กิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการการพัฒนาเด็กและเยาวชน แกนนำเยาวชน เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองของแกนนำเยาวชนและเด็กที่ร่วมกิจกรรม ผู้ใหญ่ใจดี และผู้รู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งนักถักทอชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ

ท่ามกลางปัญหาของชุมชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ ความไม่มั่นคงในสถานภาพของพ่อ-แม่-ลูก ที่ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นครูคนแรกของลูกในการสอนวิชาชีวิต เป็นผลกดดันให้เกิดพฤติกรรมเสื่อมถอยของเด็กและเยาวชน เช่น หนีเรียน ติดยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การขาดระเบียบวินัย ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ในหลายกรณีส่วนใหญ่วัด โรงเรียนและครูไม่มีพลังและสร้างแรงบันดาลใจเพียงพอในการเรียนรู้ทั้งในเชิงจริยธรรมและเป้าหมายชีวิตที่เหมาะสม ผู้นำและคนในชุมชนขาดความเอาใจใส่ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา หากแต่ทำงานแบบแยกส่วนและไม่มีกระบวนการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนที่เหมาะสม สังคมจึงอ่อนแอมากยิ่งขึ้น
นวคิดในการสร้างนักถักทอท้องถิ่น จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะเข้าไปเชื่อมร้อยผู้คนในชุมชน โดยผ่านกลไกขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท) ซึ่งมีนโยบาย งบประมาณ และคนที่ทำงานกับชุมชนโดยตรง เช่น นักพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคระห์นโยบายและแผน ฯลฯ ซึ่งทุกตำแหน่งต้องทำงานเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ทั้งบทบาทหน้าที่และวิธีการทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารอปท. (นายก/ปลัด) เป็นผู้พัฒนากลไกในการดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืนงานขับเคลื่อนที่นำเสนอครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ (๑) การจัดการเรียนรู้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณแม่วัยใส บอกเล่าโดยนักถักทอจาก อบต.ป่างิ้ว(จ.อ่างทอง) และ อบต.ดอนมะสังข์จ.สุพรรณบุรี) ( ๒) การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง โดยนักถักทอชุมชนจากเทศบาลเมืองแก อบต.วัดดาว (จ.สุรินทร์) อบต.ไผ่กองดิน(จ.สุพรรณบุรี) และอบต.หนองสาหร่าย(จ.สุพรรณบุรี) (๓) การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบ โดย อบต.อินทร์บุรี(จ.สิงห์บุรี) อบต.หนองขาม (จ.สุพรรณบุรี)อบต.และเทศบาล ไผ่กองดิน(จ.สุพรรณบุรี) อบต.ดอนมะสังข์ (จ.สุพรรณบุรี) อบต.หนองสนิท และอบต.เมืองลีง (จ.สุรินทร์) (๔) การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนครอบครัว โดย อบต.หนองอียอ อบต.ป่างิ้ว และอบต.หนองสาหร่าย (บ้านห้วยม้าลอย หมู่สี่)


เส้นทางสู่นักถักทอชุมชน และผลสำเร็จระดับหนึ่งของการทำงานของนักถักทอชุมชนเหล่านี้ มูลนิธิสยามกัมมาจลได้รวบรวมเป็นหนังสือถอดบทเรียนเชื่อมร้อยและถักทอ ในการสร้างกลไกพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ weblink ของมูลนิธิสยามกัมมาจล :


http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/842/8620กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างให้ความเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญของบทบาทนักถักทอชุมชน ต่อการพัฒนาเยาวชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จุดประกายให้เกิดการคิดเอง ทำเอง ของชุมชน โรงเรียนครอบครัว เด็กและเยาวชน ที่สมควรจะให้มีการขยายผลออกไปให้ทั่วประเทศโดยเร็ว และขณะเดียวกัน ต้องสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนทุกวัย ในมิติต่างๆทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาที่ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างราบรื่นตลอดเส้นทางอย่างยั่งยืน

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความสำคัญของลักษณะคำถามที่จุดประกายความคิดของผู้เล่าในการถอดบทเรียน ว่าเยาวชนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มากกว่าเพียงการถ่ายทอดความรู้สึกหรือความรู้ที่ได้รับ แต่ต้องตั้งโจทย์คำถาม เพื่อให้โต้ตอบได้ว่าสิ่งที่เรียนรู้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งเป็น Transformative Learning และเสริมเพิ่มเติมด้วยแนวคิดเรื่องทฤษฏีการเรียนรู้และความสามารถของบุคคลในการควบคุม กำกับ และประเมินความคิด (Metacognition) ของตนเอง

รศ.ประภาภัทร นิยม ได้เล่าประสบการณ์ของเด็กอนุบาลดูแลเป็ดป่วย ที่สะท้อนความคิดวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน >> ทักษะการคิดที่เป็นแก่น >> ทักษะการคิดขั้นสูง ของเด็กเพื่อแก้ปัญหาอาการป่วยของเป็ด ทุกขั้นตอน ด้วยความอดทน ความรักเมตตา และสามารถสร้างการเรียนรู้แก่ตนเองอย่างเป็นระบบ
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น กล่าวว่า แนวคิดของโครงการนี้ เกิดจากนวัตกรรมของการพัฒนาทุนมนุษย์ในท้องถิ่นเอง ให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ และอปท.ลงทุนเพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกันกับชุมชน โดยเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน รู้จักแสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูล บนฐานของการทำงานเป็นทีม สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเยาวชนแบบประสานสัมพันธ์ ด้วยการใช้ "ทุกข์" เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา

ผอ.ชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ให้ข้อสังเกตว่า การดูแลพ่อ-แม่วัยใส ต้องดูแลป้องกันปัญหาด้วยกระบวนการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ซึ่งจะสร้างนิสัยการทำความดี ควรส่งเสริมให้กำลังใจให้รางวัลยกย่องด้วย อีกทั้งอยากขอฝากให้นักถักทอชุมชนมาร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนขยายผลต่อ อปท.อื่นๆด้วย

นพ.อุดม เพชรสังหาร ได้ให้ข้อคิดว่า จากการศึกษาผลงานวิจัยของ ดร.ซาราห์ เจ วิลสัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดนตรี สมองและสุขภาวะ แห่งสถาบันประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น พบว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เป็นโรคขาดความสุขใจ ดังนั้นที่ประเทศออสเตรเลีย จึงใช้กิจกรรมดนตรีไปกระตุ้นวงจรความสุขในสมอง .และช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเอง ซึ่งน่าจะพิจารณานำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชนได้อาจารย์ประชา หุตานุวัตร ให้แง่คิดว่า การพัฒนาเยาวชน ควรคำนึงถึงทิศทางอนาคตของบ้านเมืองว่าจะเป็นอย่างไร เราต้องพัฒนาเยาวชนโดยพิจารณาถึงกระบวนคิดเพื่อสังคม การมีส่วนร่วม และประชาธิปไตย เป็นหลักด้วย

คุณปิยาภรณ์ มัณฑจิตร ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การนำเสนอผลงานของนักถักทอ อาจมองเห็นแค่ที่ยอดภูเขาน้ำแข็ง แต่ความจริงยังมีเรื่องราวซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งอีกมากมาย การออกแบบกิจกรรมมี่ทั้งรูปแบบผู้ใหญ่ทำ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมี active learning จัดอบรมเพื่อพัฒนาเด็ก และอีกรูปแบบหนึ่งคือให้เด็กคิดเอง ทำเอง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก

ข้าพเจ้าได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงหลานว่า เราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็ก ทำอย่างไรให้นักถักทอชุมชนจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความกล้าและมั่นใจที่จะคิดเอง ทำเอง ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างของเยาวชน ๖ ภูมิภาค ในโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจในการทำความดีแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่นต่างๆอย่างต่อเนื่อง ล่วงเข้าปีที่ ๖ มีโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเข้ามาให้พิจารณารวมกว่าสองพันโครงการ สำหรับเรื่องคุณแม่วัยใสนั้น จำเป็นต้องหาแนวคิดและวิธีการป้องปรามอย่างเป็นธรรมชาติและสัมฤทธิ์ผลด้วย

......................................................................................................................................................................................ความเห็น (14)

มีตอนที่ ๒ ใช่ไหมครับ

วิจารณ์

เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมจริงๆค่ะ   เป็นการเชื่อมร้อย และถักทอ.....  ทักทอตั้งแต่ครอบครัว  ไปถึงระดับต่างๆๆ นะคะ  ครอบครัว ===>  โรงเรียน  ===> ชุมชน  ===> ท้องถิ่น ระดับๆ   หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  เป็นพลัง  และมีพลังนะคะ   และพลังที่มีพลังที่สุด  น่าจะเริ่มที่ครอบครัวก่อน นะคะ   

ขอบคุณพี่ใหญ่ ค่ะ

ยอดเยี่ยมค่ะ เป็นกิจกรรมที่ทำครบทุกมิติเลยนะคะพี่ใหญ่ คงมีกลุ่มติดตามผลมานำเสนอนะคะ น่าจะสำเร็จอย่างงดงามเพราะทำพร้อมกันทุกระดับด้วยค่ะ 

...การดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน...เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศนะคะ...ด้วยความชื่นชมมากๆค่ะ

เห็นทั้ง 4 โครงการเลยครับ

ดูเหมือนว่าเป้นหนองสาหร่ายที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับ

(๑) การจัดการเรียนรู้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณแม่วัยใส บอกเล่าโดยนักถักทอจาก อบต.ป่างิ้ว และ อบต.ดอนมะสังข์ ( ๒) การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง โดยนักถักทอชุมชนจากเทศบาลเมืองแก อบต.วัดดาว อบต.ไผ่กองดิน และอบต.หนองสาหร่าย (๓) การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบ โดย อบต.อินทร์บุรี อบต.หนองขาม อบต.และเทศบาล ไผ่กองดิน อบต.ดอนมะสังข์ อบต.หนองสนิท และอบต.เมืองลีง (๔) การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนครอบครัว โดย อบต.หนองอียอ อบต.ป่างิ้ว และอบต.หนองสาหร่าย (บ้านห้วยม้าลอย หมู่สี่)

ขอบคุณมากๆครับ

นักถักทอชุมชน ฟังแล้วรู้สึกดีมากนะคะ

โครงการทั้งหมดดูว่าจะช่วยแก้ปัญหาที่พี่เล่ามาได้นะคะ  แต่ทำอย่างไรจึงจะเกิดขึ้นทั่วไป และเข้าไปในระบบ  คงจะเป็นงานที่ใหญ่และยาก ซึ่งถ้าขยายไปได้มากๆ ก็จะยอดเยี่ยมเลยนะคะ

มาให้กำลังใจคนทำสิ่งดีๆ เพื่อเด็กๆ ค่ะ

<p>มีดอกไม้มาฝากมีรักมามอบให้..กับ..ทุกๆท่าน..ที่มีใจถักทอชุมชน..เจ้าค่ะ..</p>

เด็กๆ และเยาวชน   ยังเป็นลมหายใจของอนาคตเสมอ...

ขอบพระคุณครับ

อ่านแล้วสนใจเข้าถึงจิตวิญญาณและการบ่มเพาะตนเองของนักถักทอมากค่ะ  

      กว่าจะมาเป็นนักถักทอชุมชน

        ขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะ

           ยาดมเอง

ถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
พัฒนาสังคม พัฒนาการศึกษา เป็นเรื่องเดียวกัน ดีมากเลยครับคุณครู

^_^

มีเพื่อนมีเครือข่ายนะคะคุณพี่ใหญ่

Prof. Vicharn Panich

ธวัชชัย

อ.นุ

โอ๋-อโณ

ขจิต ฝอยทอง

Dr. Pop

nui

แผ่นดิน

noktalay

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ไทบ้าน

ป.

ณัฐพัชร์

ธิรัมภา

ยายธี

เพ็ญศรี

Dr. Ple

tuknarak

บุษยมาศ

Pojana Yeamnaiyana Ed.D.

กุหลาบ มัทนา

*สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่งานเสวนานักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเยาวชนนี้ค่ะ

* ศ.นพ.วิจารณ์....ขอบคุณมากค่ะที่สนับสนุนให้เขียนตอนที่ ๒ ซึ่งดิฉันกำลังจะขึ้นบันทึกต่อไปอีกหลังจากเข้าร่วม Morning Dialog กับมูลนิธิสยามกัมมาจล คุยกันเบื้องหลังการสนับสนุนโครงการนี้ ร่วมกับคุณสุทิน(แอ๋ม) ในวันที่ ๒๔ มิย.นี้เพื่อเก็บเรื่องเล่าให้ครบถ้วนค่ะ..

* น้อง Dr.Ple...ใช่แล้วค่ะที่ต้องเริ่มเชื่อมร้อยสายสัมพันธ์จากพ่อ-แม่ ผู้ปกครองในครอบครัวก่อน เพื่อสร้างรากฐานให้แข็งแรง อย่างที่ น้อง Dr.Ple ได้เล่าไว้ในบันทึกอย่างน่าสนใจมากๆค่ะ..

* น้องกุหลาย มัทนา...เรามีการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป็นระยะ เพื่อถอดบทเรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ซึ่งจะได้นำมาเล่าต่อไปค่ะ

* น้อง Dr.Podjana...การประสานงานอย่างใกล้ชิดจากทุกระดับสังคมของภาคส่วนในท้องถิ่น สร้างพื้นฐานอันยั่งยืนต่อการพัฒนาเยาวชนค่ะ

* น้องดร.ขจิต....ชุมชนหนองสาหร่าย อยู่ที่อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี .....ที่นี่มีการขับเคลื่อน "โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ" ที่ขยายผลออกไปทุกพื้นที่ใน จ.สุพรรณบุรี จะได้นำมาเล่าต่อไปค่ะ

* น้อง nui...เห็นตรงกันในเรื่องการขยายผลออกไปให้กว้างขวาง...ขณะนี้เมื่อเราสร้างต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ที่เข้มแข็งแล้ว ย่อมสมควรที่จะชักชวนชุมชนที่สมัครใจมาร่วมเป็นเครือข่าย ด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะ..

* คุณยายธี...ขอบคุณภาพดอกไม้ฟ้หม่นาสวยงาม พร้อมความรักต่อชาวถักทอชุมชนที่นำมาฝากกัน ขอให้คุณยายธีมีความสุขกับธรรมชาติรอบตัวมากๆค่ะ

* น้องแผ่นดิน...หัวใจของโครงการนี้คือการพัฒนาเยาวชน โดยเสาหลักของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ทั้งในเชิงพื้นที่ บุคคล และโครงสร้างองค์รวมของประเทศค่ะ...

* น้องพานทอง...ขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจและเห็นคุณค่าของนักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นเช่นนี้ค่ะ

* น้องอ.นุ...ใช่ค่ะ..บูรณาการเป็นเรื่องเดียวกันในการพัฒนาเยาวชน...เป็นการปฏิรูปสังคมอีกแบบหนึ่งที่ทำได้เลยไม่ต้องรอเป็นประเด็นระดับชาติ..

* น้องทพญ.ธิรัมภา....งานพัฒนาเยาวชนมีพลังกว้างขวาง ด้วยเครือข่ายทั้งในเชิงพื้นที่และบุคคล ที่ร่วมแรงกายใจเพื่อความสุขของเด็กๆค่ะ.

ในหลายเรื่อง การถอดบทเรียนผ่านมุมมองผู้บริหาร  ก็สื่อให้เห็นถึงความสสำเร็จเชิงนโยบายไปในตัว
และเมื่อถอดบทเรียนผ่านคนทำงาน (คนหน้างาน)  โดนตรงก็ทำให้เราเห็นถึงกลยุทธ แนวทางอันเป็นปัญญาปฏิบัติ...

หากนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  ผมว่าระบบและกลไกจะแจ่มชัดมากมหาศาลเลยทีเดียวครับ

น้องแผ่นดิน....

* ขอบคุณกำลังใจ และยินดีมากค่ะที่มาร่วมแสดงความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องเส้นทางของบรรลุเป้าหมายของงานที่ต้องมีองค์ประกอบของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมีการประเมินร่วมกัน เพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี